<

Дисциплина: Спорт, туризм и физкультура
Вид работы: курсовая работа
Язык: украинский
Необхиднисть використання физично-оздоровчоСЧ роботи в дошкильних навчальних закладах. Загартування як один из засобив физичного виховання дитей дошкильного вику, його нетрадицийни типи в ДНЗ. Физкультуро-пизнавальне заняття "Подорож до Арктики".
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ:
ЛИТЕРАТУРА ПО ДИиИПЛИНЕ: Спорт, туризм и физкультура

Физкультура - экзаменационные вопросы

39

Вступ

Високий ривень захворюваности, СЧСЧ поширення та поява нових, складниших ризновидив хвороб - ось реальнисть нашого сьогодення. Тому не дивно, що у найважливиших документах национальноСЧ школи першочерговим завданням дошкильного закладу СФ Влзабезпечення физичного та психичного здоров'я дитей, своСФчасне виявлення тих, що потребують корекциСЧ здоров'яВ» [8, 18].

У Державний национальний програми ВлОсвитаВ» (ВлУкраСЧна ХХРЖ столиттяВ») одним из завдань реформування змисту освити СФ: Влсприяння физичному и психичному здоров'ю молоди, врахування потреб индивидуальноСЧ корекцийно-компенсуючоСЧ спрямованости навчання и виховання дитей з вадами психофизичного розвиткуВ» [6, 113]. У зв'язку з цим у структуру системи освити входить вдосконалення психолого-педагогичноСЧ допомоги сим'ям, в яких СФ дити-инвалиди, и впровадження пидпрограми ВлРеабилитация дитей з вадами розвиткуВ», а також розробка однойменноСЧ концепциСЧ: Державною национальною програмою ВлОсвитаВ» (ВлУкраСЧна ХХРЖ столиттяВ») передбачено створення дошкильних закладив специального призначення, важливе мисце в яких повинно займати загартування дитей, як засиб змицнення СЧх здоров'я ликування захворювань, змицнення имунноСЧ системиВ» [5, 11].

Завдання програми ВлМаляткоВ», подани у роздили ВлВиховуСФмо здорову дитинуВ», спрямовани на поетапне физичне вдосконалення дитей, и мистять ризни види загартування, що СФ обов'язковим елементом режиму дня дитей у дошкильному заклади.

Отже, в основних документах, якими повинен керуватись кожен дошкильний навчальний заклад у вихованни дитей, обумовлено, що загартування СФ обов'язковим елементом виховного процесу, тому у зв'язку з високою захворюванистю дитей-дошкильникив важливим СФ створення нових типив дошкильних закладив и розширення мережи дошкильних закладив специального призначення.

1. Необхиднисть використання физично-оздоровчоСЧ роботи в ДНЗ

Завдання та змист физичного виховання в дошкильних навчальних закладах визначаються вимогами Базового компонента дошкильноСЧ освити в УкраСЧни, чинними програмами розвитку, навчання та виховання дитей дошкильного вику ВлМаляткоВ», ВлДитинаВ», ВлУкраСЧнське дошкилляВ» [6, 123].

Саме в перши шисть - сим рокив життя у людини закладаються основи здоров'я, довголиття, формуСФться багато рухових навичок, розвиваються физични якости (спритнисть, швидкисть, сила та ин.).

Физичному вихованню сприяСФ створення видповидних умов (рационального режиму, харчування та ин.), уризноманитнення организацийних форм физичного виховання (заняття, ранкова гимнастика, рухливи игри тощо), пидвищення руховоСЧ активности протягом дня та инше.

Завдяки високий пластичности нервовоСЧ системи у дошкильникив дуже швидко встановлюються нервови зв'язки й формуються умовни рухови рефлекси. Однак, дитина повинна не тильки вмити користуватися своСЧми рухами у звичний обстановци, а й у ризних умовах, яки зминюються (в играх, пид час прогулянок, коли треба перестрибнути через ривчак, пидлизти пид гилку тощо). Отже, сформована навичка з того або иншого руху повинна бути не тильки мицною, а й достатньо гнучкою (пластичною).

Поряд из формуванням навичок з основних рухив розвиваються физични якости: сила, швидкисть, спритнисть, витривалисть та инше. Рух треба виконувати не тильки правильно, а й досить швидко або тривалий час (наприклад ходьбу, биг), а для цього потрибний певний ривень розвитку тих або инших физичних якостей. Для СЧх видновлення и вдосконалення використовуються загально розвиваючи вправи, основни рухи, вправи спортивного характеру й рухливи игри [12, 56].

Пид час игор, виконання ризних вправ також дитина виявляСФ инициативу, вчиться бути наполегливою в досягненни мети.

Заняття з физичноСЧ культури, рухливи игри, особливо сприяють вихованню в дитей дисциплинованости, колективизму, ришучости, смиливости та инших якостей, необхидних людини. Наприклад, щоб стати смиливим, треба навчитися долати страх, стикаючись з небезпекою. На заняттях з физичноСЧ культури деяким дитям буваСФ страшно пройти по гимнастичний лавци, перестрибнути через перешкоду, стрибнути у висоту з розбигу и т.д. Однак, вони (иноди з допомогою вихователя) переборюють свий страх и виконують рух, що, безумовно, сприяСФ вихованню смиливости. Навчання и виховання на заняттях з физичноСЧ культури взаСФмопов'язани.

Формування правильноСЧ постави та профилактики плоскостопости - одне з основних завдань физичного виховання дошкильнят. Правильна постава важлива не тильки з естетичного погляду, а ще й тому, що створюСФ сприятливи умови для роботи серцево - судинноСЧ системи, дихальноСЧ й травноСЧ систем, благотворно впливаСФ на самопочуття дитини.

На формування постави великий вплив маСФ статико - динамична функция стопи. Навить незначна змина СЧСЧ форми може спричинити дальшу деформацию, порушення правильного положення таза, хребта, що може призвести до виникнення патологичних дефектив постави. Отже, заходи запобигання плоскостопости повинни посидати належне мисце в загальний системи физичного виховання [5, 111].

У дошкильному вици важливе значення маСФ формування навичок особистоСЧ та громадськоСЧ гигиСФни. Це завдання розв'язуСФться протягом усього периоду перебування дитей у дошкильному заклади. Перед вступом до школи дитина повинна вмити вмиватися, чистити зуби, самостийно вдягатися, охайно СЧсти, пидтримувати чистоту в примищенни тощо.

Здийсненню физичного виховання дитей дошкильного вику сприяють ризноманитни засоби: физични вправи, оздоровчи сили природи (сонце, повитря, вода) та гигиСФнични фактори.

Физични вправи - основний засиб физичного виховання. Вони всебично впливають на розвиток дитей. За допомогою и физичних вправ змицнюСФться здоров'я дошкильника, формуються навички життСФво - важливих рухив (ходьби, бигу, стрибкив, метання, лазиння та ин.), розвиваються физични якости (сила, спритнисть, швидкисть, витривалисть) [6, 24].

Виконання физичних вправ пов'язане з активним сприйманням навколишнього середовища, з ориСФнтуванням у простори, виявленням вольових якостей, ризноманитних емоцийних переживань.

Правильно организована рухова дияльнисть справляСФ истотний вплив на формування психики дитини. Саме рухи здийснюють безпосередньо практичний зв'язок людини з навколишним свитом и цей зв'язок лежить в основи розвитку СЧСЧ психичних процесив.

Физични вправи широко застосовуються в ризноманитних организацийних формах (ранкова гимнастика, заняття з физичноСЧ культури, рухливи игри, тощо).

Дитини властива биологична потреба в рухах. Обмеженисть СЧх (гиподинамия) негативно позначаСФться на физичному розвитку дошкильника (затримуСФться рист, деяки дити набирають зайвоСЧ ваги), знижуСФться опирнисть проти инфекцийних захворювань. Таким чином, физични вправи СФ профилактичним засобом проти можливих порушень нормального физичного розвитку дитини.

Видповидно до Законив УкраСЧни ВлПро дошкильну освитуВ», ВлПро физичну культуруВ» одним из приоритетних напрямкив освитнього процесу в дошкильних навчальних закладах залишаСФться физичне виховання дитей. Воно спрямовуСФться на охорону та змицнення здоров'я, пидвищення спритности й захисних сил дитячого организму, полипшення його працездатности, своСФчасне формування у малюкив життСФво - важливих рухових вминь та навичок, розвитку физичних якостей и забезпечення належного ривня физичноСЧ пидготовлености й физичноСЧ культури взагали, на виховання стийкого интересу до руховоСЧ активности, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя [8, 203].

Однак организация роботи з физичного виховання в дошкильних навчальних закладах потребуСФ вдосконалення. Про це свидчить наявнисть значноСЧ килькости дитей з дисгармонийним физичними розвитком, а також из недостатним розвитком основних рухив та физичних якостей. ФиксуСФться досить високий видсоток дитей, яки часто хвориють на респираторни инфекциСЧ та мають хронични недуги.

Недостатний физичний розвиток и низька физична пидготовленисть дошкильнят здебильшого пояснюСФться зниженням СЧхньоСЧ руховоСЧ активности.

РЖз инструктивно-методичних рекомендаций щодо организациСЧ физкультуро-оздоровчоСЧ роботи в дошкильному навчальному заклади Министерства освити та науки УкраСЧни видно, що потреба дитей в рухах задовольняСФться лише на 30-50%. Гиподинамию спричинюють части респираторни захворювання, нерациональна побудова рухового режиму й загального режиму дня, недостатнСФ перебування дитей на свижому повитри тощо. Зокрема, на руховому режими дошкильних дитячих закладив негативно позначаються неправомирне скорочення килькости физкультурних заходив, видсутнисть системности у проведенни прогулянок - походив за межи дитячого садка, физкультурних пауз и хвилинок у процеси навчальноСЧ дияльности, розваг, свят тощо.

Щоб усунути ци недолики, слид придилити основну увагу организациСЧ физичного виховання в дошкильних навчальних закладах, де було б передбачено правильну побудову та активизацию рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування, диСФвий медико-педагогичний контроль и своСФчасну ликувально-профилактичну роботу [11, 76].

Основою системи физичного виховання в дошкильних навчальних закладах залишаСФться руховий режим як сукупнисть поСФднуваних и послидовно використовуваних залежно вид вику дитей, мисця в режими дня, сезону тощо.

В межах активного рухового режиму щоденний обсяг руховоСЧ активности рекомендований для дитей молодшого дошкильного вику, становить 3-4 години, для старших дошкильникив - 4-5 год [6, 65].

Ефективнисть физичного виховання забезпечуСФться комплексним застосуванням традицийних засобив физичного виховання. Це, зокрема: физични вправи (гимнастика, игри, елементи спорту й туризму); оздоровчи сили природи (повитря, сонце, вода); гигиСФнични чинники (режим харчування, занять и видпочинку, гигиСФна одягу, взуття, обладнання та ин.)

Сукупнисть организацийних форм роботи, обов'язкових для впровадження в освитний процес, становлять: заняття з физичноСЧ культури, физкультурно-оздоровчи заходи (ранкова гимнастика, гимнастика писля денного сну, физкульт-хвилинки, физкультпаузи, загартовуючи процедури); ризни форми организациСЧ руховоСЧ активности у повсякденни (заняття физичними вправами на прогулянках, физкультурни свята и розваги, дитячий туризм, рухливи игри, самостийна рухова дияльнисть, дни та тижни здоров'я, индивидуальна робота з физичного виховання) [9, 105].

Физкультурни заняття СФ приоритетними у процеси систематичного, послидовного формування, закриплення и вдосконалення основних рухових уминь и навичок у дитей розвитку СЧхних физичних якостей. Проводяться вони в усих викових групах, переважно в перший половини дня - з усиСФ групою або пидгрупами дитей. Встановлена тривалисть физичних занять в межах: для дитей 3 - го року життя - 15 - 20 хв., для дитей 4-го року життя - 20 - 25 хв., для дитей 5 - го року життя - 25 -30 хв., для дитей 6-го року життя - 30 - 35 хв.

Таки заняття проводяться двичи на тиждень за загальним розкладом занять у примищенни або на майданчику (в период з квитня по жовтень за належних погодних умов, систематично, починаючи з середньоСЧ групи) и тричи на тиждень пид час прогулянок у перший половини дня протягом усього року. Тривалисть физкультурних занять на прогулянках така сама, як и занять у зали, але за холодноСЧ днини може подовжуватися на 5 хвилин. Вариативнисть проведення визначаСФться ризними чинниками, як - от: пора року и погода (видповидно - одяг та взуття дитей), наявнисть обладнання та инвентарю, ступинь володиння дитьми рухами. Якщо у дошкильному заклади проводяться заняття з плавання (1-2 рази на тиждень залежно вид вику дитей) то у день СЧх проведення не плануються физкультурни заняття за розкладом на прогулянци [8, 72].

З метою активизациСЧ рухового режиму в повсякденни як вариант физкультурних занять на прогулянках 1 раз на тиждень организовуСФться дитячий туризм у форми прогулянок - походив за межи дошкильного закладу (пишки, на велосипедах, лижах або санчатах), але лише за наявности видповидних природно - ландшафтних умов: лису, лугу, поля, водойми, лисосмуги, парку та ин. Не можна пидминяти зазначену форму роботи цильовими прогулянками та екскурсиями за межи дитячого садка, що посидають самостийне мисце в освитньому процеси як форми ознайомлення вихованцив из довкиллям, природою. Основна мета прогулянок - походив - оздоровлення дитей, запобигання гиподинамиСЧ, вдосконалення рухових навичок у природних умовах та розвиток физичноСЧ витривалости. Вони проводяться, починаючи з другоСЧ молодшоСЧ групи. РЗхня тривалисть становить: у другий молодший групи - 15-20 хв., у середний - 20 - 25 хв., у старший - 25 - 30 хв. (в один бик).

Особливого значення набуваСФ самостийна рухова дияльнисть як форма активизациСЧ рухового режиму. Щодня в усих викових групах на неСЧ видводиться час у вильни вид занять години ранкового прийому, прогулянок, надвечир'я тощо. Завдання педагогив - забезпечити належний ривень та змист руховоСЧ активности дитей завдяки збагаченню СЧхнього рухового досвиду, створенню необхидноСЧ материальноСЧ бази в примищеннях зали, груп, рекреаций, на физкультурному та игровому майданчиках, використанню инших прийомив непрямого (опосередкованого) й прямого (безпосереднього) керивництва циСФю формою роботи [9, 117].

У видведений для самостийноСЧ руховоСЧ дияльности час з дитьми ризних викових категорий щодня организовуСФться також индивидуальна робота з физичного виховання. Дитей залучають до неСЧ для ознайомлення з основними рухами, поглибленого розучування СЧх та закриплення видповидних навичок для усунення видставання в розвитку физичних якостей (внаслидок невидвидування дитячого садка дошкильного закладу, индивидуальних особливостей стану здоров'я, физичного и психичного розвитку та инших чинникив). РЗСЧ метою СФ також активизация малорухливих дитей, запобигання порушення постави и стопи та виправлення СЧх. Виходячи з анализу стану здоров'я, физичного розвитку й пидготовлености, интерес дитей, педагоги визначають мету индивидуальноСЧ роботи, добирають потрибне обладнання та инвентар и проводять СЧСЧ з одниСФю дитиною чи з пидгрупами по 2-4 дитей.

Для нормального розвитку здоровоСЧ дитини необхидно багато рухатися, займатися, грати. Гра допомагаСФ пизнавати навколишний простир, розвивати увагу, зосередженисть, фантазию, логичне мислення. Для дитей гра - не тильки забава, а важлива и серйозна справа [3, 57].

Враховуючи провидне значення игровоСЧ дияльности - гра являСФться одним из складових пидготовки дитини до школи.

Корисни ризни игри. Навить ВлнесерйозниВ» игри: у ВлликарнюВ», Влдоньки-материВ», ВлшколуВ». Особливо цинно, коли в таких играх беруть участь видразу декилька дитей. Це розвиваСФ колективизм, дитина вчиться будувати взаСФмини, виришувати виникаючи конфликти. Дити освоюють доросле життя, систему повединки, обов'язки. Вчаться виконувати вказивки ВлдорослогоВ». РЖ головне - все видбуваСФться без примушення, легко и охоче. РозвиваСФться уява - уминня уявити соби, Влщо було б, якбитАжВ» [8, 44].

Рухливи игри - писля попереднього розучування СЧх на прогулянках - вводяться до ризних форм роботи з дитьми (заняття, свята, розваги, походи, физпаузи тощо). В усих викових групах вони посидають важливе мисце як самостийна форма роботи з физичного виховання й проводяться щодня пид час ранкового прийому 9 1-2 гри малоСЧ та середньоСЧ рухливости).

Загартовуючи процедури доповнюють уси форми роботи з физичного виховання пидвищуючи СЧхню ефективнисть. Для масового використання в режими дня ризних викових категорий рекомендовано традицийне загартування повитрям (повитряни ванни, прогулянки, сон на свижому повитри), водою (мисцеви и загальни, контрастне обтирання та обливання, умивання, купання), сонцем (сонячни ванни) видповидно до розроблених нори и методив.

Нетрадицийни загартовувальни процедури, в тому числи интенсивне загартовування (ходиння босониж, обтирання холодною водою) та специальни ликувально-профилактични заходи (фитотерапия, ароматерапия, ликувальна физкультура, масаж, физиотерапевтични процедури та ин.) вводяться до загальноСЧ системи физкультурно-оздоровчоСЧ роботи за призначенням ликаря, обов'язково за згодою батькив з урахуванням индивидуальних показникив стану здоров'я, самопочуттям дитей та типу закладу.

Медико-педагогичний контроль за физичним виховання забезпечуСФ комплексне здобуття видомостей про стан циСФСЧ роботи в дошкильному навчальному заклади спильними зусиллями медичних працивникив (ликаря, медсестри) та педагогив (завидувачки, старшого вихователя й за участи инструктора з физичноСЧ культури, вихователя).

Змистови напрямки медико-педагогичного контролю:

- контроль за станом здоров'я, нервово - психичного та физичного розвитку дитей, медични огляди з комплексним медичним обстеженням, функциональни проби на визначення можливостей серцево - судинноСЧ та дихальноСЧ систем, розподил дитей на медични групи для физкультурних занять и загартовування, индивидуальни призначення обсягив доз физичних навантажень у руховому режими та загартування, своСФчасний перегляд питань про переведення дитей з одниСФСЧ медичноСЧ групи в иншу та про змину медичних призначень, визначення динамики физичного розвитку дитей и показникив захворюваности по кожний групи та дошкильному закладу загалом;

- контроль за розвитком рухив и физичних якостей у дитей (на початку та в кинци навчального року), обстеження физичноСЧ пидготовлености дитей за середними показниками розвитку рухив и физичних якостей з урахуванням килькисних и якисних показникив руховоСЧ пидготовлености хлопчикив и дивчаток; анализ динамики змин у розвитку рухив и физичних якостей видповидно до програмних нормативив для ризних викових груп;

- оцинка организациСЧ змисту, методики проведення форм роботи з физичного виховання: СЧх систематичнисть, тривалисть та рациональнисть розподилу часу миж структурними частинами; змист, послидовнисть дибраних вправ та инших засобив, СЧхнСФ дозування; норми загартування; методи и прийоми проведення кожного заходу, рациональнисть вибору способив организациСЧ дитей та використання инвентарю; попередження травматизму у дитей; видповиднисть теми и змисту заходив намиченим завданням та обраний форми проведення, ступинь реализациСЧ поставлених завдань тощо;

- оцинка впливу ризних организацийних заходив на дитячий организм: щомисячне визначення загальноСЧ и моторноСЧ щильности физкультурних занять, инших форм роботи (индивидуальне хронометрування) та ступеня физичних и психичних навантажень на дитину (визуальна оцинка зовнишних ознак стоми, пидрахунок частоти дихання, пульсометрия, яка слугуСФ основою для побудови физиологичноСЧ кривоСЧ физзаняття - графика пульсометриСЧ, контроль за реакциями на загартовування у дитей, особливо - у новачкив та ослаблених, узагальнення даних про стан здоров'я та про змину показникив захворюваности;

- контроль за организациСФю рухового режиму: доцильнисть и достатнисть поСФднання у режими дня ризних форм роботи з физичного виховання, визначення шляхом хронометрування та анализ показникив тривалости виконуваних рухив на день чи за инший часовий видтинок;

- нагляд за санитарно - гигиСФничними умовами: утримання мисць занять (групови примищення, физкультурни куточки в групах, рекреациях, физкультурна и музична зала, басейн, физкультурний майданчик, игровий майданчик); стан физкультурного обладнання та инвентарю в примищеннях в на майданчиках; стан одягу та взуття дитей для щоденного перебування в групах, прогулянок, для участи в ризних формах роботи з физичного виховання тощо [2, 58].

РЖстотним компонентом в организациСЧ физичного виховання у дошкильному навчальному заклади СФ спивпраця педагогичного колективу з родинами вихованцив, просвитницька робота з батьками и персоналом дошкильного закладу. Цей напрямок дияльности забезпечуСФться: организациСФю змистовноСЧ наочноСЧ пропаганди (батькивськи куточки, информацийни бюлетени, фото стенди та ин.); обговорення проблем змицнення здоров'я и физичного розвитку дитей на батькивських зборах та консультациях, виробничих нарадах; активним залученням техничного, медичного персоналу та членив родин вихованцив до безпосереднього спостереження системи роботи закладу, до пидготовки та проведення физкультурних заходив з дитьми та методичноСЧ роботи з педкадрами (педради, семинари и практикуми, педагогични читання тощо).

Планування та облик роботи з физичного виховання видображаСФться у диловий документациСЧ згидно з ВлРЖнструкциСФю про дилову документацию в дошкильних закладахВ» та инструктивно-методичним листом ВлПро планування освитнього процесу в дошкильних навчальних закладахВ» [6, 34].

Заняття СФ основною формою организованого систематичного навчання дошкильникив физичних вправ. Основна мета занять - змицнювати здоров'я дитей, загартовувати СЧх организм, формувати навички виконання життСФво необхидних рухив (ходьби, бигу, стрибкив, метання та ин.), виконувати позитивни моральни та вольови риси характеру, розвивати физични якости та интерес до доступних дошкильникам видив руховоСЧ дияльности. Уси ци завдання взаСФмопов'язани и розв'язуються комплексно. Наприклад, пид час заняття дити (старша група) метають м'ячи в циль, стрибають у довжину з мисця та беруть участь у гри ВлГуси - лебедиВ». В цьому рази в них удосконалюються рухови навички метання в циль и стрибкив у довжину з мисця, а також розвиваються м'язи ниг та рук. Участь у гри впливаСФ на розвиток физичних якостей: швидкости, спритности, а також сприяСФ вихованню вольових рис характеру: дисциплинованости, смиливости тощо [7, 131].

Заняття з физичноСЧ культури в усих викових групах проводяться 2 на тиждень. До змисту занять з физичноСЧ культури входять гимнастични вправи (основни та загально розвиваючи) и ризноманитни рухливи игри. Це видповидаСФ интересам дошкильникив и даСФ змогу побудувати заняття видповидно до вимог физиологиСЧ та гигиСФни, всебично й послидовно впливати на вси функциСЧ СЧхнього организму.

У всих викових групах заняття складаСФться з чотирьох органично пов'язаних частин: вступноСЧ, пидготовчоСЧ, основноСЧ та заключноСЧ.

Вступна частина - основне СЧСЧ завдання - це организация дошкильникив, мобилизация СЧхньоСЧ уваги на виконання наступних загально розвиваючих вправ. Читка организация дошкильнят на початку заняття - неодминни умова якисного його проведення.

Пидготовча частина - мета СЧСЧ - пидготувати организм дитей до бильш напруженоСЧ роботи. Загально розвиваючи вправи, яки пропонуються при цьому, покликани збильшити физичне навантаження поступовим залученням до роботи основних груп м'язив.

Основна частина. У ций частини заняття вивчаються ризни основни рухи (ходьба, биг, стрибки, метання, лазиння та ин.) и вдосконалюються навички СЧх виконання. Значне мисцездесь також придиляСФться рухливим играм.

Питання организациСЧ видпочинку та оздоровлення дитей СФ невид'СФмною складовою державноСЧ политики УкраСЧни.

Основни засади державноСЧ политики у сфери оздоровлення та видпочинку дитей, повноваження органив виконавчоСЧ влади и органив мисцевого самоврядування, правови, финансови та организацийни засади утворення и дияльности дитячих закладив оздоровлення та видпочинку, права, обов'язки та видповидальнисть усих учасникив процесу визначени Законом УкраСЧни ВлПро оздоровлення та видпочинок дитейВ» (вид 04.09.2008 №375-VI). Конкретизуються ци положення у Типовому положенни про дитячий заклад оздоровлення та видпочинку, затвердженого постановою Кабинету Министрив УкраСЧни вид 28.04.2009 №422 [5, 101].

Видпочинок ? це комплекс специальних заходив социального, виховного, медичного, гигиСФничного, спортивного характеру, що забезпечують протягом видпочинковоСЧ змини организацию дозвилля дитей, видновлення физичних и психичних функций дитячого организму, сприяють розвитку духовности та социальноСЧ активности дитей та здийснюються в дитячому заклади оздоровлення та видпочинку.

Оздоровлення ? комплекс специальних заходив социального, виховного, медичного, гигиСФничного, спортивного характеру, спрямованих на полипшення та змицнення физичного и психологичного стану здоров`я дитей, що здийснюСФться в дитячому заклади оздоровлення та видпочинку протягом оздоровчоСЧ змини.

Дитячий заклад оздоровлення та видпочинку - це постийно або тимчасово диючий, специально организований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, видпочинку, розвитку дитей, що маСФ визначене мисце розташування, материально-техничну базу, кадрове забезпечення та технологиСЧ для надання послуг з оздоровлення та видпочинку дитей видповидно до державних социальних стандартив надання послуг з оздоровлення та видпочинку [6, 108].

Видповидно до умов та особливостей дияльности дитячи заклади оздоровлення та видпочинку подиляються на 2 основни типи: заклади оздоровлення та заклади видпочинку.

До дитячих закладив оздоровлення видносяться: дитячий заклад санаторного типу, дитячий центр, позамиський дитячий заклад оздоровлення та видпочинку.

ОдниСФю з умов повноцинного оздоровлення та розвитку дитей СФ рациональний режим СЧх перебування в оздоровчому заклади. При складанни режиму враховуються таки фактори, як тематику видпочинкових чи оздоровчих змин, природно-климатични умови, санитарно-гигиСФнични вимоги, вимоги до харчування та сну дитей. Режим дня маСФ забезпечити дитям максимальне перебування на свижому повитри, участь в оздоровчих, физкультурних и спортивних заходах, достатню тривалисть сну, повноцинне харчування.

Основне мисце в режими дня посидаСФ харчування, яке СФ одним з найважливиших чинникив збереження здоров'я та працездатности. Правильно организоване харчування сприяСФ физичному та розумовому розвитку, змицнюСФ организм, створюСФ бадьорий настрий. В окремих випадках харчування видиграСФ роль ликувального фактора (диСФтичне, ликувальне харчування). Тому в режими дня дитячих закладив оздоровлення та видпочинку приймання СЧжи дитьми слид суворо регламентувати в часи: писля 3-4 годинноСЧ перерви, як минимум, тричи на добу у встановлени години [6, 124].

Повноцинний видпочинок та оздоровлення дитей неможливо забезпечити без здорового сну, потреба в якому тим бильша, чим дитина молодша. Минимальна тривалисть сну для учнив молодшого шкильного вику ? 11-10 год., середнього шкильного вику ? 10-9 год., старшого шкильного вику ? 9-8 год. При организациСЧ сну мають враховуватися стан здоров'я дитини, СЧСЧ физичний розвиток, стомлюванисть, а також необхиднисть за 1-1,5 год. до сну припинити заходи, що викликають физичне, розумове чи емоцийне напруження [9, 108].

Для оптимального розподилу навантаження протягом дня та посилення оздоровчого ефекту доцильним СФ чергування видив дияльности дитей з врахуванням СЧх вику, стати, стану здоров'я та функциональних можливостей. Як свидчить практика, процес життСФдияльности дитей в закладах оздоровлення традицийно подиляСФться на три блоки: перша половина дня, друга половина дня та вечирний блок. У перший половини дня доцильно организовувати освитню та трудову дияльнисть. Друга половина дня СФ бильш сприятливою для проведення пизнавальноСЧ та спортивноСЧ дияльности. Вечирний блок рациональнише присвятити дозвиллСФво-розважальний програми та вильному спилкуванню.

Слид зазначити, що з огляду на чималу насиченисть дозвиллСФво-розважальноСЧ програми в дитячих оздоровчих закладах необхидно щодня передбачати можливисть дитям побути наодинци з собою, щоб вони мали змогу проанализувати та осмислити побачене та видчуте. Для цього видиляСФться не менш як 1,5 години вильного часу з ривномирним розподилом його на першу та другу половини дня [10, 74].

Крим створення умов для оздоровлення та видпочинку дитей, оздоровчий заклад маСФ значний потенциал для виховання особистости через залучення до ризних видив дияльности: пизнавальноСЧ, трудовоСЧ, игровоСЧ, художньо-естетичноСЧ, физкультурно-спортивноСЧ, екологичноСЧ тощо. Надзвичайно емоцийне середовище сприяСФ самоствердженню особистости, розкриттю власних талантив, набуттю життСФвого досвиду, руйнуванню негативних стереотипив. Неформальний дитячий колектив розкриваСФ перед дитьми нови цинности стосункив, нови можливости самореализациСЧ, допомагаСФ розвинути лидерськи та комуникативни здибности.

Виховна робота у дитячому заклади оздоровлення та видпочинку маСФ певни особливости, яки необхидно враховувати педагогам. Зокрема, вона проводиться з дитьми, яки певний час знаходяться поза сим'СФю у тимчасових колективах дитей з ризним социальним досвидом, здийснюСФться на принципах вильноСЧ участи дитей у заходах з необхиднистю збереження життя та здоров'я дитей; режимни моменти СФ складовою виховного процесу тощо.

Оскильки виховний вплив на дитину в дитячому оздоровчому заклади здийснюСФться не стильки педагогом, скильки дитячим колективом, одним з найважливиших завдань виховного характеру залишаСФться формування такого тимчасового дитячого колективу, який не пригничуСФ индивидуальнисть, а допомагаСФ СЧй проявити себе всебично, сприяСФ розвитку комуникативних навичок. Життя в тимчасовому колективи даСФ дитини шанс розкритись як особистости, стимулюСФ до активного спилкування та пошуку свого мисця в ньому. Виховний потенциал колективу пидсилюСФться цикавими та доступними заходами, у яких СФ мисце кожний дитини [9, 111].

2. Загартування як один из засобив физичного виховання дитей дошкильного вику

Проблему загартування дитей дослиджували таки вчени як: Е.Вильчковський, Д. ХухлаСФва, А. Кенеман й ин. Физичне виховання, як один з елементив суспильного виховання розглядали П. Лесгафт, Е. Аркин, РЖ. Муравйов, Т. Круцевич, А. Ляхович, М.РДфименко, А. Бикова, та ин. [8, 107].

Загартування дитей у дитячих установах специального призначення СФ досить важливим, але недостатньо висвитленим и дослидженим питанням як у теориСЧ, так и в практици роботи з ослабленими и хворими дитьми дошкильного вику в специальних дошкильних закладах.

Забруднене довкилля, нерациональне харчування, стреси у батькив негативно впливають на здоров'я дитей ще до СЧх народження. Видтак на свит дити з'являються хворими або дуже ослабленими. Причому негативна статистика маСФ тенденцию до зростання. ВлДедали бильше занепокоСФння викликаСФ стан здоров'я пидростаючого поколиння. ЗростаСФ килькисть дитей з видхиленнями генетичного характеру, 2,5% немовлят мають уроджени вади розвитку або спадкову патологию. Загальна захворюванисть серед дитей в останни роки зросла на 19,2%. У структури захворюваности доминують психоневрологични хвороби. Так, на диспансерному облику в УкраСЧни нини перебувають 696 тисяч дитей переважно з такими захворюваннями: органив дихання - 438 тис. органив травлення - 575 тис.; гематологичними - 205 тис. дитей, ендокринними - 175 тис.; 40 тисяч дитей мають вроджени хвороби серця. Поширення туберкульозу серед дитей збильшилося в 1,4 рази. Група дитей-инвалидив нини становить майже 140 тисяч осиб. РЖ це - на тли несприятливоСЧ демографичноСЧ ситуациСЧ, коли смертнисть в УкраСЧни на 50% перевищуСФ народжуванисть. У КиСЧвський области, за даними Центру медичноСЧ статистики МОЗ УкраСЧни, на облику перебуваСФ 54,6 тис. дитей з психоневрологичними розладами.В» [9, 5].

Статистка свидчить, якою важкою СФ ситуация в УкраСЧни; що важливою проблемою зараз СФ оздоровлення дитей и своСФчасна державна допомога дитям-инвалидам, хворим, яки теж мають право на одержання освити, професиСЧ. Важливо видзначити, що хвори дити потребують бильшого пиклування й индивидуального пидходу. Перш за все, таким дитям потрибно, принаймни, змицнити свою имунну систему, щоб могти боротися з несприятливими умовами навколишнього свиту.

Одним из засобив оздоровлення организму и збильшення тривалости периоду ремисиСЧ СФ загартування организму хвороСЧ чи ослабленоСЧ дитини - Влкомплекс специальних тренуючи организм заходив для пидвищення його стийкости до диСЧ несприятливих зовнишних факторив. Його дия ТСрунтуСФться на здатности организму пристосовуватися (адаптуватися) до змин умов середовища. При проведенни загартування необхидно враховувати вик дитини, стан СЧСЧ здоров'я и физичного розвитку, уважно стежити за самопочуттям дитиниВ» [5, 129].

Згидно з Е. Аркиним, Влпид загартовуванням слид розумити систему заходив, спрямованих на пидвищення стийкости организму, його опирности шкидливим впливам, вдосконалення його вминня швидко и цилеспрямовано пристосовуватися до ризноманитних проявив (перемин) в умовах життя. У загартуванни организм запозичуСФ нови якости. Саме в ньому втилюСФться великий принцип виховання, принцип, за яким ми з дитини, якою вона СФ, повинни створити таку, якою вона може и повинна бутиВ» [1, 290].

Загартування, за Е.Вильчковським, - це Влсистема заходив, спрямованих на пидвищення опирности организму людини, розвиток у неСЧ здатности швидко й без шкоди для здоров'я пристосуватися до ризноманитних умов навколишнього середовища. Система загартування будуСФться на використанни природних факторивВ» [2,8].

Организм дитини в дошкильному вици постийно росте и розвиваСФться, тому дуже важлива увага вихователя, його зацикавленисть у вихованни пидростаючого поколиння здоровим и физично розвиненим, а цього можна досягти завдяки правильний организациСЧ та проведенни физичного виховання в дошкильному заклади. Е. Аркин у своСЧй праци ВлДитина в дошкильни рокиВ» пише, що Влтурбота про здоров'я дитей, збереження и укриплення якого СФ основними завданнями физичного виховання, маСФ стояти в центри всиСФСЧ нашоСЧ виховноСЧ роботи. Що потрибно робити и як потрибно робити для того, щоб зберегти и укрипити здоров'я дитей, збильшити СЧх силу и витривалисть, пидвищити СЧх опирнисть хворобам, - такий змист физичного вихованняВ» [1, 289].

Вильчковський наголошуСФ, що Влфизичне виховання в дитячому садку спрямоване на всебичний гармонийний розвиток дитей, змицнення СЧх здоров'я и загартування организмуВ» [3,3].

Однак, щоб правильно организувати загартування в дошкильному заклади специального призначення, мало знати його теорию и методику. Важливою умовою його доцильного застосування СФ глибоки знання вихователя про физиологични особливости организму дитей дошкильного вику, а також про хвороби дитей цього вику, СЧх протикання, етиологию та ликування, у тому числи, ликування загартуванням.

ВлХворобою називаСФться порушення життСФдияльности организму, яки виникають внаслидок диСЧ незвичних подразникив зовнишнього и внутришнього середовищаВ» [10, 26].

У дошкильному вици найчастише виникають таки хвороби, як: 1) инфекцийни (респираторни - грип, вирусний гепатит, туберкульоз, дифтерия, кир, краснуха и т. ин.); 2) хвороби серця та легень (вроджени вади серцево-судинноСЧ системи, ревматизм, бронхит, бронхиальна астма и т. ин.); 3) хвороби шкири та крови (фурункули, витрянка, пухирчатка, анемиСЧ та диатези ризноСЧ етиологиСЧ й т. ин.); 4) хвороби нирок и сечовивидних шляхив (пиСФлонефрит, цистит); 5) захворювання очей и нервово-психични захворювання.

Кожен вихователь, приступаючи до загартування дитей, повинен враховувати не тильки индивидуальни особливости дитини але й (у дошкильних закладах специального призначення - особливо) стан здоров'я дитини на даний момент, специфику захворювання (етиологию, характер протикання), правильне проведення загартовуючих процедур при певних захворюваннях и СЧх доречнисть.

Не при всих переличених захворюваннях СФ можливим и необхидним проведення загартовуючих процедур. Але при захворюваннях органив дихання та хворобах, пов'язаних з розладами центральноСЧ нервовоСЧ системи, загартування СФ необхидним компонентом режиму дня дитей в период СЧх реабилитациСЧ.

Хроничний тонзилит, який у дошкильному вици зустричаСФться найчастише, - це довготривалий запальний процес, який виникаСФ в мигдалинах и сприяСФ деформациСЧ тканин, характеризуСФться загальними проявами интоксикациСЧ. В мигдалинах можуть бути пробки з гноСФм, дитина температурить, худне, маСФ поганий апетит. Хроничний тонзилит може бути джерелом инфекциСЧ, в результати якоСЧ вражають серце, нирки, жовчний михур, суглоби, часто тонзилит передуСФ розвитку ревматизму, ускладнюючи його.

У комплекс ликувальних заходивздесь входять и загартування повитрям, сонцем и водою, яки сприяють швидкому одужанню [2, 151].

Дещо менш поширеною у дошкильному вици СФ бронхиальна астма - в СЧСЧ розвитку велике значення спадкового фактора (близьки родичи таких дитей хворили на бронхиальну астму, екзему, подагру, ожириння й ин.), впливу зовнишнього середовища (ризноманитни инфекцийни захворювання, поганий режим харчування, побут, несприятливи умови психофизичного розвитку). Обов'язковою умовою розвитку астми СФ сенсибилизация организму, пов'язана з накопиченням алергичних антитил внаслидок впливу ризноманитних алергенив: побутових, епидермальних, пилкових, химичних речовин, речовин ликарського, харчового, инфекцийного походження.

Дитина, хвора на бронхиальну астму, повинна якнайбильше часу проводити на свижому повитри. Навить при деяких легких нападах астми може бути використане свиже повитря. Важливе значення маСФздесь и загартування водою. Щоб дитина добре переносила купання, СЧСЧ треба загартовувати поступово. Методи загартування ти сами, що и для здорових дитей, але користуватись ними треба обережнише, повильнише зминювати температуру води и повитря. Дитини, хворий на бронхиальну астму, рекомендують заняття з плавання, але навантаження потрибно збильшувати з урахуванням стану СЧСЧ здоров'я и тильки у период ремисиСЧ. РЗСЧ треба купати щодня и лише в окремих випадках - не ридше двох разив на тиждень.

Крупозна пневмония (запалення легенив) - инфекцийно-алергичне захворювання, яке трапляСФться переважно в дитей старшого дошкильного та шкильного вику. Хвороба розвиваСФться при ослабленни организму, переохолодженни. Збудником найчастише СФ пневмококи (РЖV тип), а також стрептококи, стафилококи, палички Фридлендера. ВлПри ликуванни важливо, щоб повитря в кимнати було завжди свижим (t? - 18-20?С) и достатньо зволоженим (60-80%). Дослидженнями було встановлено, що на свижому повитри видбуваСФться швидке покращання загального стану дитини, тому рекомендуСФться проводити прогулянки. Температура повитря повинна бути не нижча, як - 10?С. При загостренни хвороби використовують водни процедури - ванни з поступовим пидвищенням температури до 40-42?С, тривалистю 5-6 хв. и обливанням писля цього бильш прохолодною водою (27-29?С)В» [2,121].

Г. Гребенчук радить провитрювати примищення в присутности хвороСЧ дитини. Тильки в такому рази можна досягти бажаного результату. ВлДитину при цьому одягають або добре вкривають (так звана кимнатна прогулянка). Особливо корисно носити дитину на руках пид час провитрювання кимнати. Тоди полипшуСФться робота серця, дитина стаСФ спокийною и засинаСФ, в неСЧ покращуСФться апетит. Однак, при ризко вираженому запаленни верхних дихальних шляхив (сильний нежить, частий кашель), коли дитина змушена дихати переважно ротом, найкращий ефект даСФ свиже, але тепле повитряВ» [4, 25].

Туберкульоз - инфекцийне захворювання, викликане микобактериСФю. Збудник туберкульозу був видкритий Кохом у 1882 роци, й видноситься до великоСЧ групи микобактерий - бактерий Коха. Збудник туберкульозу стийкий до физичних подразникив, и це утруднюСФ дезинфекцию при даному захворюванни. Головним джерелом зараженняздесь СФ хвора на туберкульоз людина, вси видилення якоСЧ можуть бути джерелом зараження. Найбильше значення маСФ мокрота. При кашли, розмови, чханни людина сиСФ микобактериСЧ туберкульозу (дрибни крапли слизу), до яких дуже вразливим виявляСФться незмицнилий ще дитячий организм.

При туберкульози, як и при инших инфекцийних захворюваннях, виробляСФться имунитет, але вин пид впливом ризноманитних шкидливих впливив зовнишнього середовища може бути порушеним. У цих умовах нове потрапляння туберкульозних микобактерий в организм дитини викликаСФ зовсим инши реакциСЧ. Розвиток туберкульозу в организми обумовлюСФться ризноманитними факторами, одним з яких СФ викови особливости организму дитини. У старшому дошкильному вици найбильш характерною формою туберкульозу СФ туберкульоз без читкоСЧ локализациСЧ - хронична туберкульозна интоксикация, яка маСФ доброякисне протикання.

Важливим фактором у ликуванни хворих на туберкульоз СФ правильна организация режиму: широке користування свижим повитрям и сонцем. Повитря в примищенни завжди маСФ бути чистим и свижим, температура його - 18-20?С. Дити повинни максимально користуватись зовнишним повитрям. Зимою режим потрибно организувати так, щоб дити перебували на видкритому повитри протягом 3-4 годин на добу, чергуючи прогулянки з перебуванням дитей у примищенни. Прогулянки зимою повинни входити в режим дня за будь-якоСЧ погоди та температури повитря.

Литом усе життя хвороСЧ дитини повинне проходити на видкритому повитри, а на нич дитей краще вкладати спати на верандах. До числа елементив загартування видносяться обтирання, обливання и душ, яки стимулюють процеси обмину и тонизують нервову систему. Водоликувальни процедури починають з теплоСЧ води (36-37?С), поступово, у миру звикання, знижують температуру води до 25-26?С.

Якщо у хвороби видбулося загострення, то необхидно припинити загартувальни процедури. Зокрема, припиняють водни процедури та сонячни ванни. Способи ликування загартуванням строго индивидуальни. При гострому спалаху процесу, вираженому потовидиленню, пидвищений збудливости нервовоСЧ системи хворому потрибно знаходитися в кимнати при видкритому викни, адже доступ свижого повитря СФ дуже важливим. ВеликоСЧ обережности потребуСФ використання прямого сонячного проминня. Воно може викликати загострення хвороби. Багатьом хворим призначають у вигляди водоликувальних процедур хвойни та хвойно-кисневи ванни. Ликування найчастише проходить у санаторних дошкильних закладах закритого типуВ» [11,18].

Дитячий церебральний паралич СФ тяжким захворюванням центральноСЧ нервовоСЧ системи, що призводить не тильки до рухових порушень, але й викликаСФ затримку або патологию розумового розвитку, порушення слуху, зору, розлади мовлення. Вперше клиничний опис ДЦП дав английський ликар-хирург Литтель в 1861 роци. Назва даноСЧ патологиСЧ, СЧСЧ класификация зминювалися на ризних етапах розвитку наукових дослиджень.

Дитячий церебральний паралич виникаСФ пид впливом ризноманитних причин. Це можуть бути:

- порушення нормального плину вагитности (токсикози, асфиксия плоду й ин.);

- писляродови фактори (родови травми черепа, недоношенисть и т.д.).

К.А. Семенова видиляСФ три стадиСЧ ДЦП: початкову, ранню резидуальну та пизню резидуальну з двома ступенями важкости протикання. Физичний стан дитей з церебральним параличем, за даними деяких авторив (Межанина, Болотина) и спостереженнями, часто СФ незадовильним, або таки дити физично недорозвинени. Видставання у рости та розвитку скелету, порушення ваги, диспластичнисть будови черепа, явища вегето-судинноСЧ дисфункциСЧ - ось аномалиСЧ физичного розвитку дитини з ДЦП. У неСЧ нестийкий ритм серцевоСЧ дияльности та дихання, порушення моторноСЧ функциСЧ кишечника, пидвищене потовидилення, особливо кистей рук и стоп. У деяких дитей з'являються порушення терморегуляциСЧ (зи схильнистю до пидвищеноСЧ температури тила без видимих причин), порушення билкового, жирового, вуглеводного балансу й инших обминних процесив. Усе це пидтверджуСФ думку, що кожна дитина, уражена ДЦП, потребуСФ обстеження и догляду для виявлення всих проявив захворювання як з боку нервовоСЧ, так и инших систем организму.

У зв'язку з тим, що в хворих дитей часто спостеригаСФться физична послаблення внаслидок ризноманитних хроничних соматичних хвороб (хроничний тонзилит, бронхит), пидвищуСФться сприйнятливисть организму до простудних захворювань (слабка имунна система), тому педагогу потрибно змицнювати здоров'я дитей, покращуючи СЧх имунну систему. Цього можна досягти за рахунок використання загартовуючих процедур (пид керивництвом ликаря) у поСФднанни з ЛФК и масажем.

Дещо специфичним захворюванням дитини СФ заСЧкання - складне порушення мовлення, що виявляСФться в розлади його нормального ритму, мимовильних зупинках у момент висловлювання або в змушених повтореннях окремих звукив и складив. Найчастише заСЧкання спостеригаСФться в чоловикив и починаСФться в 2-5 ричному вици. З виком заСЧкання ускладнюСФться мовними вивертами, мимовильними рухами, наростаючою боязкистю перед мовленням, судомами м'язив обличчя, кинцивок. Ликування у таких випадках проводиться в специальних ликувальних установах ликарями-невропатологами або психиатрами спильно з логопедами. Часто ликування може проводитися в дошкильному заклади специального призначення логопедом спильно з вихователем и сим'СФю дитини. Важливе значення в системи ликування заСЧкання маСФ загартування, яке повинне входити в комплекс режиму дня хвороСЧ дитини.

До загартувальних процедур, перш за все, видноситься щоденне перебування дитини на свижому повитри. Через шкирни покриви, органи дихання й органи видчуття на дитину позитивно впливають климатични, метеорологични та природни фактори. Прогулянки, игри на свижому повитри, ризни спортивни розваги (санки, лижи) заспокоюють СЧСЧ нервову систему, створюють емоцийну пидйом, гарний настрий. Повитряни ванни впливають и на серцево-судинну систему нормализують СЧСЧ. Сонячни ванни при обережному и продуманому ликарем дозуванни (вони протипоказани дитям з розладами центральноСЧ нервовоСЧ системи) також добре впливають на организм дитини, пидсилюють и прискорюють обмин речовин. Важливе значення для дитей, яки страждають на заСЧкання, мають водни процедури: обтирання, обливання, душ и купання, яки СФ прекрасним засобом для загартування организму дитини, зокрема, СЧСЧ нервовоСЧ системи [12, 105].

3. Не традицийне загартування дитей в ДНЗ

Велику роль для имунноСЧ та нервовоСЧ системи видиграСФ не тильки фитотерапия, а й ароматерапия. Особливо, якщо ми поСФднуСФмо СЧСЧ з дихальною гимнастикою, масажем, ультрафиолетовим опроминюванням.

В санаторних дитячих садках в групах реабилитациСЧ, в медкабинетах наявне (оснащення) видповидне обладнання. У дитей нервова система видризняСФться не так морфологичною, як функциональною завершенистю. Малята дуже чутливи до подразникив. У них переважають процеси збудження, що обумовлюСФ швидке формування рефлексив. Тому у дитей краще и швидше розвиваСФться реакция на реабилитацийни процедури при невисоких дозах та менш тривалому курси ликування. Неадикватни викови дозування навить сонячних ван можуть викликати надмирну збудженисть, розлади апетиту, сну, погиршення загального стану здоров'я. Тому проведення водних, повитряних, теплових и свитлових процедур вимагаСФ особливого контролю та обережности. Жодна из цих процедур не проводиться без нагляду дорослих [8, 103].

Процедури проводяться не ранише як через годину писля СЧди або за 30-50 хв. до СЧди. Високого ефекту можна досягти тильки в тому рази, коли процедури збигатимуться з фазою найбильшоСЧ чутливости функциональних систем организму. ВлЖайворонкамВ», у яких активнисть биоритмив вища в I половини дня, процедури призначають вид 8.00-до 10.00, а ВлСовамВ» доцильнише приймати процедури в II половини дня. Кисневи коктели, сеанси ароматерапиСЧ проводяться за схемою. Перед сеансами обов'язковий медогляд. Процедури строго дозуються (вид 3 до 7 хв.) за умови нормального дихання. Пид час прийому ингаляций дитина повинна глиббоко дихати (це може спричинити гипервентиляцию легенив, а як наслидок запаморочення). Дихати треба без зусиль, концентрация ликарських рослин, яки вуикористовують апаратним способом, повинна ббути малою. Для тих хто хвориСФ на бронхи рекомендовано робити сольови ингаляциСЧ [7, 45].

В нинишних екологичних умовах доцильно використовувати для змицнення захисних сил организму дитей не тильки ароматерапию, а и фиточай. Особливо подобаСФться дитям ВлБахчисарайськийВ», де складниками являСФться: шипшина, ромашка, лаванда, кропива, м'ята; ВлВитаминнийВ» - в склади якого горобина, шипшина; ВлЗдоров'яВ» - з трав алтею, шавлиСЧ, кропиви, м'яти, лаванди, горобини - по 130-150 мл на прийом з 4 до 7 рокив.

РДдиним протипоказанням може бути полиноз - алергия на рослини.

В цивилизациСЧ багато змин. Але биологична сутнисть людини залишаСФться такою ж, в СЧСЧ тисного взаСФмоконтакти з усима фактами зовнишнього середовища. Тому цилющи речовини в рослинах по природи своСЧй гармонични организму людини. Ликувальних рослин 800 видив, перевирених практикою [9, 104].

Про цину життя людина зрозумила спочатку свого становлення и продовження його молила багатьох и СФдиного Бога. Людина зрозумила, що природа и вона СФдина. Завдяки СЧй людина впизнала багато таСФмниць. Внаслидок догадливисть стала називатись интуСЧциСФю, за допомогою якоСЧ дизнались про ликувальну силу рослин.

В злагоди з природою, видтворивши СЧСЧ, людина не наносить ущерб своСФму здоров'ю бореться за збереження його, а цим самим забезпечуСФ соби активне довголиття [14, 22].

Цилителями на УкраСЧни були монахи, ченци. (ВлЗбирник СвятославаВ» 1076 р.). Вони через вики пронесли практику далеких предкив, передаючи СЧСЧ з поколиння в поколиння. Вони дилили рослини по Влстатевому признакуВ»: кропива, душиця, конюшина рахувалися жиночими, яки чоловики повинни уникати, а полин, дев'ясил, безсмертник - чоловичи рослини. Рогедрон являвся продовжувачем роду, звиробий - Влтравою вид 99 хвориб, плоди абрикосу (8 видив) - плоди здоров'я, а полин - Влматир трав»». Дози ранише видмиряли не на вагах, а щепкою, яка приблизно мала 10-14 г. сухои рослини [13, 11].

В схидний фитотерапиСЧ кожний частини рослини назначалось ликувати видповидну частину тила: кора - шкиру, витки - судини, листя - внутришни органи, квити - органи чуття, кориння - кисткову систему.

Вид химичних препаратив рослинни видризняються тим, що ефект появляСФться не зразу, а поступово. Збильшувати дози при ликуванни травами це те саме, що передозувати таблетками [6, 104].

Склад ликарських зборив - вищий пилотаж. В одному збори може бути вид 3 до 24 ликарських рослин (наприклад, в бальзами Битнера).

Висококвалификований специалист Олександр ГеоргиСФвич Селезньов, доктор медичних наук, який двичи захистив докторську дисертацию (в РосиСЧ и в УкраСЧни) заслужив позитивни видгуки научних рад та геронтологив, пропонуСФ нам 39 видив фиточаСЧв. Опираючись в своСЧй научний и практичний дияльности на головни принципи системи природного оздоровлення и висунути ще Равиценою, - ВлНе нашкодь!В» - доктор Селезньов активно використовуСФ сучасни комп'ютерни технологиСЧ. Сюди включаСФться и правильне харчування, дихання, физични вправи, цилющи напоСЧ, водни процедури, яки забезпечують виздоровлення, профилактику и змицнення, омоложення организму [7, 98].

Виликуватись одним фиточаСФм неможливо. Необхидне ще и гармония з самим собою. На видмину вид ликарських трав, що приймають з ликувальною метою, повсякденни побутови, профилактични и ликувальни чаСЧ не мають сильнодиючих и ядовитих компонентив, володиють широким спектором терапевтичних особливостей, мають ликувальни явища з оздоровчими симптомами захворювань [8, 211].

В кинци зими организму необхидне приминення простого трав'яного чаю. Збир для нього ми можемо приготовити сами. Можна скласти сумиж ризноманитних трав: листя кропиви, яка багата витаминами, а особливо ВлCВ». Смачний и корисний чай из звиробою, з сушених ягид малини, смородини горобини.

Заваркою для чаю може бути шалфей, чебрець. Ци трави можна брати в любому спиввидношенни. Загальна килькисть сумиши неповинна перебильшувати 1 ч. л. на один стакан води. Чим бильше компонентив входить в склад чаю, тим бильше биологично активних речовин ми дистанемо. Пити такий чай корисно ранком и вечером без солодощив та кондитерських виробив.

Заварка для ликувального чаю готовиться в види видвару або настойки из сумиши трав. Видвар, настойка - це водяни витяжки з рослин. Видвари готуються из кориння рослин, кори, настойки - з листя, стебел, квиток.

Трави роздроблюються и засипаються в емалировану або фарфорову посуду, заливають водою, ставлять на водяну баню (тобто нагривають паром або кип'яченою водою). НагриваСФмо трави на протязи 30 хв., при частому помишуванни.

В домашних умовах видвари и настоСЧ можна приготувати и простише - без кип'ятиння. Збир чаю из сумиши ликувальних рослин заливають крутим кип'ятком, посуду герметично закривають кришкою, утеплюють и настоюють 4-6 годин, а потим проциджують. НастоСЧ краще готувати щоденно, зберигати в темному прохолодному мисци або в холодильнику (термин зберигання не бильше двох диб).

Який рецепт для Вас буде найкращим, Вам пидкаже ликуючий ликар.

Перед тим, як почати пити ликувальний чай - проведить очистну терапию.

Велику роль для имунноСЧ та нервовоСЧ системи видиграСФ не тильки фитотерапия, а й ароматерапия. Особливо, якщо ми поСФднуСФмо СЧСЧ з дихальною гимнастикою, масажем, ультрафиолетовим опроминюванням.

В санаторних дитячих садках в групах реабилитациСЧ, в медкабинетах наявне (оснащення) видповидне обладнання. У дитей нервова система видризняСФться не так морфологичною, як функциональною завершенистю. Малята дуже чутливи до подразникив. У них переважають процеси збудження, що обумовлюСФ швидке формування рефлексив. Тому у дитей краще и швидше розвиваСФться реакция на реабилитацийни процедури при невисоких дозах та менш тривалому курси ликування. Неадекватни викови дозування навить сонячних ван можуть викликати надмирну збудженисть, розлади апетиту, сну, погиршення загального стану здоров'я. Тому проведення водних, повитряних, теплових и свитлових процедур вимагаСФ особливого контролю та обережности. Жодна из цих процедур не проводиться без нагляду дорослих [8, 134].

Процедури проводяться не ранише як через годину писля СЧди або за 30-50 хв. до СЧди. Високого ефекту можна досягти тильки в тому рази, коли процедури збигатимуться з фазою найбильшоСЧ чутливости функциональних систем организму. ВлЖайворонкамВ», у яких активнисть биоритмив вища в I половини дня, процедури призначають вид 8.00-до 10.00, а ВлСовамВ» доцильнише приймати процедури в II половини дня. Кисневи коктели, сеанси ароматерапиСЧ проводяться за схемою. Перед сеансами обов'язковий медогляд. Процедури строго дозуються (вид 3 до 7 хв.) за умови нормального дихання. Пид час прийому ингаляций дитина повинна глибоко дихати (це може спричинити гипервентиляцию легенив, а як наслидок запаморочення). Дихати треба без зусиль, концентрация ликарських рослин, яки використовують апаратним способом, повинна бути малою. Для тих хто хвориСФ на бронхи рекомендовано робити сольови ингаляциСЧ [13, 129].

В нинишних екологичних умовах доцильно використовувати для змицнення захисних сил организму дитей не тильки ароматерапию, а и фиточай. Особливо подобаСФться дитям ВлБахчисарайськийВ», де складниками являСФться: шипшина, ромашка, лаванда, кропива, м'ята; ВлВитаминнийВ» - в склади якого горобина, шипшина; ВлЗдоров'яВ» - з трав алтею, шавлиСЧ, кропиви, м'яти, лаванди, горобини - по 130-150 мл. на прийом з 4 до 7 рокив.

РДдиним протипоказанням може бути полиноз - алергия на рослини.

В цивилизациСЧ багато змин. Але биологична сутнисть людини залишаСФться такою ж, в СЧСЧ тисного взаСФмоконтакти з усима фактами зовнишнього середовища. Тому цилющи речовини в рослинах по природи своСЧй гармонични организму людини. Ликувальних рослин 800 видив, перевирених практикою.

4. Физкультуро-пизнавальне заняття ВлПодорож до АрктикиВ» для дитей в ДНЗ

Обладнання: капелюхи на кожну дитину зи снижинками, гимнастичний бум ВлМоржВ», масажни дорижки, гимнастична лава, дуги (3 шт.), зирочка, гимнастична стинка, похила дошка, сухий басейн, ВлснижкиВ», виризанни бурульки, кошик, велики м'ячи, кегли, дорожня вализа, велике дерев'яне яйце, коробка з киндер сюрпризами ВлпингвинятаВ».

Хид заняття

РЖ Вступна частина (до 4,5 хв.)

Дити заходять в зал шикуються в шеренгу

Физрук: Доброго ранку наши гости, дивчата та хлоп'ята.

Сьогодни в нас заняття незвичайне, ми будемо подорожувати до самоСЧ холодноСЧ частини земноСЧ кули - до Арктики.

Ой, а це що? (у зали яйце, биля нього вализа, в ний капелюшки)

Як яйцездесь опинилось?

Як до зали закотилось?

От так чудо-чудернацьке

Опинилосьздесь зненацька

РЖ цикаво хто в ним СФ

Я постукаю в яйце!

(пид музику з'являСФться дитина ВлпингвиняткоВ», мини таночок з елементами акробатики та брейкдансу)

- Я маленький пингвинятко.

А де моСЧ мамо й татко?

Физрук: Малий, як же тиздесь опинився? А де ж твоСЧ батьки? Не сумуй, ми тоби допоможемо, пишли з нами.

Давайте пидийдемо до вказивника частин свиту (дити розглядають). ПригадаСФмо мешканцив, яки мешкають на пивничному полюси.

Дити видповидають.

Ось ми и пригадали, тоди вирушаймо

До веселоСЧ АрктичноСЧ краСЧни

Де живуть сильни та мицни пингвини

Всих запрошую малята

У мандривку вирушати

(Одягають капелюшки) ходьба з корегувальним капелюхом на голови, слидкувати щоб капелюх не падав, для цього потрибно - тримати спину пряму, голову не нахиляти, основна ортопедична стийка ВлПотримаймо горишок миж лопаткамиВ»

Научимо наше маленьке пингвинятко, щоб була правильна постава, п'ятки разом носочки порознь, спинку прямо усим тримати, голивоньки не опускати. Шляпки зняли, тримаймо у руках перед грудьми:

Ходьба звичайна, ходьба навшпиньках, руки з шляпкою до гори, ходьба звичайна.

Руки зи шляпкою за спинку сховали

На п'ятках вси разом закрокували

Ходьба на п'ятках, ходьба звичайна, ходьба з високим пидниманням колин, ВлкапелюшокВ» перекладають из руки в руку, пид ногою (спина пряма), ходьба звичайна, ВлкрабикиВ» - ходьба на долонях и ступнях, ВлкапелюхВ» покласти на низ живота, ходьба звичайна, ходьба приставним кроком

На тулуб кладемо своСЧ рученята,

Галопом бичним побижать вси малята

Правим боком по колу повертаймося

Та бичним галопом просуваСФмося

Ливим боком, скоком, скоком

По крижини просувалися до веселоСЧ краСЧни

Непомитно наближаСФмося

Холодно стало, а щоб нам не змерзнути, тришечки розигриСФмось разом з пингвинятком, зробимо декилька вправ, щоб перевирити вашу витривалисть

РЖРЖ Пидготовча частина (8 хв.)

Дити шикуються у 2 шеренги через середину залу.

Комплекс корегувальноСЧ гимнастики ВлВесели пингвинятаВ» (з капелюшками)

1. ВлВесела голивонькаВ»

Нахили голови з почерговим пидниманням плечей

Вихидне положення - ноги разом, руки опущени вздовж тулуба

1 - нахил голови до ливого плеча, плече пидняти

2 - Вихидне положення

3ахил голови до правого плеча

4 - в.п (повторить 7 раз)

2. ВлКапелюшкиВ»

Пиднимання рук вперед, вгору з виставлянням ноги на носок, назад

Вихидне положення - ноги разом, руки з капелюшком перед грудьми

1 - руки вгору, лива нога на носок назад, прогнутися в спини

2 - Вихидне положення

3 - руки вгору, права нога на носок назад

4 - Вихидне положення (пов. 7 раз)

3. ВлЗустрич друзивВ»

Нахили тулуба вперед з просуванням дрибним кроком у перед друг другу назустрич.

Вихидне положення - о.с руки з капелюшком внизу

1 - нахил тулуба вперед

2,3 - дрибни кроки

4 - Вихидне положення (пов. 7 раз)

4. ВлМицни нижкиВ»

Виставляння ниг з розведенням рук в сторони, обличчям один до одного

Вихидне положення - ноги разом, руки зигнути в ликтях з'СФднани перед грудьми.

1 - виставлянни ливоСЧ ноги на п'ятку вливо, руки розвести в сторони

2 - Вихидне положення

3 - виставляння правоСЧ ноги на п'ятку вправо, руки в сторони

4 - Вихидне положення (пов. 7 раз)

5. ВлЧовникиВ» (виконуСФться в парах)

Напивприсидання з нахилом тулуба в сторони

Вихидне положення - ноги разом, руки з'СФднанни, розведени в сторони ВлчовникомВ»

1 - легке напивприсидання з нахилом тулуба вливо

2 - Вихидне положення

3 - легке напивприсидання з нахилом тулуба вправо

4 - Вихидне положення (повторити 7 раз)

6. ВлГойдалкиВ»

Вихидне положення - у парах, дивчата сидячи на п'ятах, хлопчик стоячи на колинах

1 - хлопець сидаСФ на п'ятки пидтягуючи дивчину, дивчина пидводиться на колина

2 - рух навпаки

7. ВлПингвинчики - стрибунчикиВ»

Стрибки на обох ногах, у чергуванни з дрибними кроками з поворотом навколо себе

Вихидне положення - ноги разом, руки опущенни до низу

1,8 - стрибки на носках

9,16 - кружляння на прямих ногах, дрибним кроком навколо себе

8. Дихальна вправа ВлДмухаСФмо на снижинкуВ»

Перешикування в колону один за одним, ходьба звичайна, ходьба з перекладанням капелюшка из руки в руку над головою (руки прями через сторони догори, донизу, слидкувати за осанкою дитей), ходьба звичайна (капелюшки складаСФмо у вализу).

ВидправляСФмось у подорож де нам з вами треба подолати перешкоди для того щоб знайти батькив пингвинятка, моСЧ помичники допоможуть мени пидготуватися до подорожи. (Дити розкладають атрибути)

РЖ ми з вами пидготуСФмось. Щоб змицнити захисни сили организму зробимо точковий масаж: (3-4 хв.)

? Влрозбудимо гномикивВ» потирання долоньок, одну долоньку кладемо на чоло другу на потилицю. (5 р.)

ВлМамини бровкиВ» вказивними пальчиками натискуСФмо на брови (5 р.)

ВлКлубочкиВ» у дилянци носа (5 р.)

ВлКозацьки вусиВ» (5 р.)

ВлВушка чебурашкиВ» натискуСФмо край вуха з верху вниз (3 р.)

ВлОдягнемо рукавичкиВ» по 3 рази гладимо кожну руку и розтираСФмо пальчики

РЖРЖРЖ Основна частина (18 хв.)

Спосиб организациСЧ потоково-коловий

Погляньте ось нас вже зустричаСФ мешканець - морж вин хоче з вами погратися

А) Вам потрибно стати на низьки ВлчетверенькиВ» и перелизати правим, ливим боком, коли попередний дистанеться середини починаСФ рух наступний

Б) Ходьба по ВлкрижинамВ» - по дерев'яних брусках

В) Просування через сниговий намет тунелем; просування гимнастичною лавою хлопци на животи, пидтягуючись руками, дивчата - сидячи за допомогою рук та ниг.

Г) ВлДоторкнись до полярноСЧ зиркиВ» - пидстрибування до предмета.

Д) А ось и маленьки ведмежата хочуть з вами погратися, вони розставили широко своСЧ нижки, щоб ви могли пид ними пролизти - пидлизання пид дугами грудьми вперед.

Е) Дисталися океанського узбережжя и по гальци, щебеню, крижинкам, мохови будемо просуватися дали. А щоб не заблукати и не загубитися у холодному арктичному простори звертайте увагу на вказивники, и пригадуйте як виконували вправи ранише и подорожуйте дали у пошуках батькив пингвинятка (ходьба по коригувальним дорижкам).

Ж) Тепер наш путь пролягаСФ по гладких, слизьких, видшлифованих витрами великих крижаних горах. Погляньте, яка чудова крижана гирка з такоСЧ гирки навить били ведмеди влаштовують соби цикаву гру, ковзають з крижаноСЧ гирки прямо у океан - лазиння по гимнастичний стинци та спуск по похилий дошци у сухий басейн. Будьте обережними, коли будете повертатися и сидати на гирку.

З) Писля такого купання треба швидше зигритися и зробити силову вправу - вис из розкачуванням, а дали пограСФмось из тюленем, вин пропонуСФ зигрити нижки, пиднурюСФмо пид крижинами и потренувати окомир влучаючи снижкою у бурульки - кидання снижками правою, ливою рукою з-за голови.

РД) ПробигаСФмо миж крижинками по хвилястий дорижци ВлзмийкоюВ».

И) Прокачування Влснижних кульокВ» миж крижинами.

Хто закинчив виконувати вправи сидайте на снигови намети (масаж стоп гладкими брусками, катання по доливци)

На крутих скалах арктичних островив селяться величезни колониСЧ птахив СЧх називають Влпташини базариВ». Яки птахи мешкають у Арктици?

Дити: називають.

Дити пограСФмо в гру ВлПташиний базарВ», але не забувайте що спокийне життя птахив порушують арктични хижаки - билий полярний вовк та песець. Ось я вже бачу СЧх лигво. Поки хижак видпочиваСФ у птахив СФ змога вильно порухатися, пошукати СЧжу - рибу та мох, арктични ягоди:

Будьте обережними, прислухайтеся чи не йде хижак, спритними та чемними, коли повертатиметься до скели. Тож правила гри ми пригадали и поки СФ час пограСФмо. Гра проводиться 2 рази.

Щось наше пингвинятко засумувало, щоб його розвеселити злипимо сниговикив, розбивайтеся на дви команди хлопчики та дивчата. Ви будете перекочувати снигови кули до протилежноСЧ стини, починаючи з великих до малих.

Гра - естафета ВлСниговикВ». Ой яки гарни сниговики з'явились в нас. Але дуже замерзли рученята. Погляньте скориш ось весела зграйка морських СЧжачкив допоможе нам зигритися берить по одному и зробимо масаж.

1. Масаж рук: Дити у коло збираються, а СЧжачки в ручки забираються. РЗжачок, СЧжачок ти колючий, покатайся помиж ручок, м'ячик катаСФться, долонька посмихаСФться. Дитки стараються, СЧжачки повильно катаються. Потим швидше побигав, побигав на долоньку вин натиснув правою рукою потим ливою, поглянь, ямки стали, а долоньки не заморилися.

2. Масаж груди: м'ячик катаСФмо долонькою по колу на груди.

3. Масаж спини:

Дити повертаються по колу пидходять ближче один до одного, так щоб кожна дитина дотримувалась до спини сусида. Дити роблять масаж спини один одному - катають м'ячик зверху вниз, потим по колу. За сигналом дити повертаються в другу сторону и знову роблять масаж спини.

Психогимнастика:

Сидайте, трохи видпочинемо ми з вами багато подорожували, подолали довгий шлях, заплющуйте своСЧ оченятка и пригадайте як ми зустрили моржа та перелизали через його спинку, просувались через сниговий тунель, пиднимались по крижаних горах та спускались з крижаноСЧ гирки у сухий басейн, збивали снижками бурульки навить бачили пивничну зирку, але нажаль ми не побачили пивничного сяйва. Оченятка видкривайте. А хто з вас серед мешканцив Арктики знайшов родичив пингвинив? До кого звернутися за допомогою? Навить не знаю. ЗалишаСФться сподиватись на чудо.

Прихид сниговика: (витаСФться, каже що вин працюСФ на телебаченни. До передач ВлВ мире животнихВ» и ВлЖди меняВ» прийшли листи з проханням знайти малятко - пингвинятко. В листи розповидаСФться жахлива история. До зоопарку мандрувала родина пингвинив привитати своСЧх родичив из святами и з ними було пингвинятко - немовлятко у своСФСЧ колисци - в яйци, ось його фото, але в аеропорти загубилось. Ви його не бачили? Бо мати й татко вирушили до дому знайти свого немовля.

Дити: розповидають, що воно з ними.

Сниговик: - Як добре. Бо мати и татко вже вирушили до дому, до холодноСЧ краСЧни шукати своСФ немовля.

Физрук: А де ця домивка? Хиба нездесь живуть у холоди пингвини?

Сниговик: Почекайте, зараз з'ясуСФмо.

1. Скильки холодних полюсив на планети Земля? Як вони називаються? Давайте з'ясуСФмо хто сусиди пингвинив?

2. На якому ж полюси живуть пингвини?

3. А на якому полюси ми подорожуСФмо зараз?

4. Чим можна туди швидко дистатися до иншого полюсу?

Ну що ж дякуСФмо за допомогу. А за те що ви допомогли пингвиняткови не загубиться вид родини пингвинив вам на пам'ять ось таки подарунки маленьки пингвинятка, будуть нагадувати про зустрич з пингвинятком.

Пингвинятко тримай вище носика, ми СЧдемо додому, до побачення!

Физрук: - Давайте ми з вами перетворимося в оленив и видправимось до литака, який полетить до Антарктиди.

Перешикування парами, ходьба з високим пидниманням ниг, руки схрещени угори)

РЖV Заключна частина

А ми взуваСФмо лижи скороходи и повертаСФмось до дому, ривнише спинки (ходьба звичайна, имитацийна ходьба, перешикування в шеренгу) загартувалися у холоди, змицнили. Ну ось ми и вдома!

Висновок

Щоб забезпечити повноцинний розвиток особистости дитини потрибно велику увагу придиляти СЧСЧ психофизичному розвитку и вдосконаленню. Физичний и розумовий розвиток на етапи становлення особистости (тобто в дошкильному вици) перебувають в тисний взаСФмодиСЧ. Дуже важливо в цьому вици забезпечити оптимальний руховий режим дитини протягом дня, реализуючи вроджену потребу у руховий активности. Це досягаСФться використанням ризних форм роботи з физичного виховання, як у дома, так и в дошкильному заклади (пид керивництвом вихователя):

1) щоденни заняття з физичноСЧ культури;

2) ранкова та гигиСФнична гимнастика;

3) рухливи игри, физкультурни паузи;

4) розваги, свята здоров'я;

5) загартовуючи процедури.

Якщо вси ци види роботи з физичного виховання поСФднувати у комплекси и використовувати щоденно, то можна забезпечити оптимальний руховий режим и виховати дитину здоровою та физично загартованою, оздоровити СЧСЧ организм.

Дити, яки страждають на серйозни психосоматични захворювання, зокрема, ДЦП; з порушенням опорно-рухового апарату особливо потребують до себе индивидуального пидходу и великого терпиння. Физичне виховання и загартовуючи процедури для таких дитей мають важливе значення. Причому в систему физичного виховання дитей з порушенням опорно-рухового апарату повинни обов'язково входити ликувальни процедури (масаж, ЛФК), коригуючи гимнастика й елементи загартування.

Вихователи та батьки повинни пам'ятати, що физично розвивати и загартовувати дитину потрибно з раннього вику, дотримуючись принципив послидовности, систематичности, безперервности, индивидуального пидходу и т. ин.

Метою практичного роздилу даноСЧ курсовоСЧ роботи СФ закрипити комплекс музично-ритмичноСЧ композициСЧ ВлВесели пингвинятаВ» (з капелюшками). Продовжувати роботу з формування правильноСЧ постави та профилактики плоскостопости. Закрипити ризни види лазиння, а також: удосконалювати навички пересування сидячи на лави за допомогою рук та ниг (дивчата), хлопци на животи пидтягуючись руками. Закрипляти вминня пидстрибувати до предмета, пидвишеного на 15 см вище пиднятоСЧ руки дитини; а також стрибкам з обруча в обруч. Вправляти дитей у метанни вдалину правою и ливою рукою з-за голови; у прокопчуванни м'яча правою и ливою рукою миж предметами. Розвивати спритнисть, влучнисть, окомир, ривновагу, координацию рухив, змицнювати м'язи рук, ниг, тулуба. Виховувати дружни видносини, взаСФмодопомогу, интерес до занять з физкультури. Розширити знання про природни явища та мешканцив Арктики и Антарктиди.

Список використаних джерел

1. КозСФтов РЖ. Методика використання нестандартного обладнання на уроках физкультури // Физичне виховання в школи. - 2002.

2. Лечебная физическая культура: Справочник./ Под ред. В.А. Епифанова. - М.: Медицина, 2003.

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФиС, 1999.

4. Методика физического воспитания школьников /Под ред. Г.Б. Мейксона, Л.Е. Любомирского. - М.: Просвещение, 2001.

5 Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. М., 2002.

6. Петрик О.РЖ. Медико-биологични та психолого-педагогични основи здорового способу життя: Курс лекций. Навч. посибник. - Львив: Свит, 1993. - 119 с.

7. Сенсорни механизми у правлиння точнисними рухами людини. За ред. РоСФного А.С. - Харкив, 2001.

8. СинчаСФвськйй С.М. Физичне виховання школярив (теоретична пидготовка) // Физичне виховання в школи, 2003.

9. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности. - КиСЧв: Олимпийська литература, 2001.

10. Физиология людини (За ред. Кучерова РЖ. С. та ин.). - К.: Вища школа, 2003.

11. Формування здорового способу життя: Навч. посибник /За ред. О. Яременко. - К., 2000.

12. Чорнобай РЖ. Валеология та физична культура. // Початкова школа. - 1998.

13. Шиян Б.М. Методика физичного виховання школярив (Практикум). - Львив: Свит, 1998.

14. Шиян Б.М. Теория и методика физичного виховання школярив. Ч. 1. - Тернопиль: Навчальна книга. - Богдан, 2001.

15. Экологическая физиология человека и восстановительная медицина (Под ред. Денисова И.Н.). - М.: ГЭОТАР Медицина, 1999.


Скачать работу: Организацийни основи физкультурно-оздоровчоСЧ роботи

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Спорт, туризм и физкультура