<

Дисциплина: Финансы, деньги и налоги
Вид работы: курсовая работа
Язык: украинский
Завдання, структура та концепция функционування информацийно-аналитичноСЧ системи податковоСЧ служби УкраСЧни. Организация информацийного забезпечення ДержавноСЧ ПодатковоСЧ Служби. Структурна схема информацийноСЧ системи облику податкив районноСЧ инспекциСЧ.
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Автоматизована информацийно-аналитична система Министерства финансив УкраСЧни

5.06.2010/курсовая работа

Призначення, структура та концепция розвитку управлиння финансовою системою, схеми информацийних потокив бюджетного процесу. Запровадження нових комп'ютерних технологий в бюджетний процес, методика та технология складання и виконання державного бюджету.


ЛИТЕРАТУРА ПО ДИиИПЛИНЕ: Финансы, деньги и налоги

Государственные и муниципальные финансы
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент. Курс лекций.
Финансовое право. Курс лекций.

РЖнформацийно-аналитична система податковоСЧ служби УкраСЧни

1. Основни завдання, структура та концепция функционування

УкраСЧна сьогодни знаходиться на етапи формування податковоСЧ системи, основна задача якоСЧ -- створити умови для розвитку пидприСФмництва и на ций основи забезпечити найповнише задоволення державних и социальних потреб населення. Основна передумова створення такоСЧ системи: видносини миж державою и пидприСФмцем повинни бути паритетними и взаСФмовигидними, регулюватися тильки через збалансовану систему оподаткування. Для реформування иснуючоСЧ податковоСЧ системи одниСФю з найважливиших складових СФ информатизация, впровадження сучасних информацийних технологий на всих ривнях иСФрархичноСЧ структури ДержавноСЧ податковоСЧ служби (ДПС)

Видповидно до НациональноСЧ програми информатизациСЧ та КонцепциСЧ информатизациСЧ податковоСЧ служби УкраСЧни створюСФться та вдосконалюСФться информацийно-аналитична система ДПС. За своСФю суттю информацийно-аналитична система (РЖАС) податковоСЧ служби -- це сукупнисть информацийних служб, програмних комплексив и БД для забезпечення процесив администрування податкив. При виришенни будь-яких питань, що стосуються циСФСЧ проблеми, слид дотримуватися принципив сумисности об'СФктив информатизациСЧ ДПС та инших органив державного управлиння, у тому числи Министерства финансив, Державного казначейства, ДержавноСЧ митноСЧ служби, НБУ та установ банкив, органив внутришних справ, прокуратури, судив, органив ДержавноСЧ администрациСЧ.

Основними завданнями, виришення яких покладаСФться на РЖАС ДПС, СФ:

забезпечення контролю за повним и своСФчасним надходженням коштив до бюджетив;

пидвищення оперативности, достовирности та якости информациСЧ, яка використовуСФться для прийняття ришень;

реализация принципово новоСЧ технологиСЧ взаСФмодиСЧ миж платниками податкив и податковою администрациСФю -- ВлелектронноСЧ звитностиВ», що дасть змогу суттСФво знизити витрати на перевирку звитних документив платникив податкив, значною мирою скоротити витрати часу платникив податкив на взаСФмодию з податковою администрациСФю, а також сформувати бази даних для анализу господарськоСЧ дияльности;

створення сучасних технологий розподиленого оброблення даних з можливистю репликаций даних и постийного виддаленого доступу до ЦБД з ДПРЖ районного ривня для оперативного отримання информациСЧ про кожного из зареСФстрованих платникив;

створення центральноСЧ бази даних ДПА УкраСЧни як елементу мижвидомчоСЧ системи обмину даними з ризними зацикавленими видомствами та организациями;

анализ економичного стану пидприСФмств, регионив, галузей у ризноманитних розризах для вироблення науково-обТСрунтованих ришень з питань податковоСЧ политики;

проведення суттСФвоСЧ ВлматематизациСЧВ» аналитичноСЧ дияльности ризних пидроздилив податкових администраций всих ривнив, насамперед, в дияльности центрального апарату, з широким використанням в аналитичних задачах апарату математичноСЧ статистики;

розроблення технологиСЧ нагромадження динамики змин податкових показникив (звитнисть) и впровадження адекватних методив СЧх анализу:

одномирного та багатомирного кореляцийного анализу, який допоможе виявити килькисни особливости процесу, що вивчаСФться, та динамични характеристики взаСФмозв'язку миж процесами;

регресийного анализу на основи пасивних спостережень и планив активного експерименту, результатом якого виступають зручни параметрични модели процесив, яки, в свою чергу, СФ базою для застосування методив прогнозування, без якого неможливе ефективне керування;

спектрального анализу динамики змин податкових показникив, який допоможе науково обТСрунтувати периодичнисть СЧх спостереження;

створення на основи сучасних технологий системи информування населення з метою пидвищення податковоСЧ грамотности и запобигання численним фактам ненавмисного порушення податкового законодавства.

Структура РЖАС ДПС -- иСФрархична, триривнева. Вона включаСФ: районний, обласний и державний (центральний) ривни, або видповидно оперативний, тактичний и стратегичний ривни. На кожному ривни створено локальни системи оброблення даних, яки в свою чергу подиляються на забезпечувальни та функциональни пидсистеми. Забезпечувальни пидсистеми СФ типовими за складом и функциями. До них належать пидсистеми информацийного, техничного, програмного, математичного, организацийного, правового забезпечення. Функциональни пидсистеми розризняються за функциями або структурними пидроздилами управлиння. Перелик функциональних пидсистем характерний для кожного ривня. У пидсистемах видилено автоматизовани робочи мисця (СЧхний склад и перелик автоматизованих функций розглядатимуться в инших пидроздилах). Для кожного ривня характерний свий склад не тильки автоматизованих функций и АРМ, а й пидсистем.

На районному ривни здийснюються:

поповнення и пидтримка Державного реСФстру физичних осиб;

збирання первинноСЧ оперативноСЧ информациСЧ вид платникив податкив, банкив инших установ, зафиксованих на паперових документах и в електронний форми;

уведення информациСЧ в базу даних и пидтримка баз даних;

облик заяв, пропозиций та скарг громадян, пидприСФмств и установ з приводу оподаткування;

контроль за своСФчаснистю повернення валютноСЧ виручки з експортно-импортних операций;

контроль за своСФчаснистю та правильнистю сплати податкив физичними особами;

контроль за своСФчаснистю и правильнистю сплати податкив юридичними особами;

планування та облик результатив документальних перевирок;

контроль за стягненням санкций, штрафив;

оцинювання даних и анализ причин порушень податкового законодавства;

надання финансовим органам ДПА звитив про надходження податкив до бюджету, а також видрахувань до державних цильових фондив;

створення та використання довгострокових електронних архивив;

организация виддаленого доступу платникив до информациСЧ про СЧхни розрахунки з бюджетом, до рекомендаций провидних фахивцив з питань оподаткування.

На обласному ривни РЖАС ДПС виконуСФ таки функциСЧ:

контроль за обликом юридичних и физичних осиб;

обмин информациСФю з пидпорядкованими районними ДПРЖ и загальнодержавними органами ДПА, обласним управлинням НБУ, иншими державними установами;

пидтримка в актуальному стани обласного информацийного фонду РЖАС ДПС;

аналитичне оброблення даних, що надходять до обласноСЧ ДПА;

визначення прогнозних показникив податкових надходжень;

планування та облик контрольно-ревизийноСЧ дияльности податковоСЧ служби области.

На центральному ривни ДПА автоматизуються таки функциСЧ:

нагромадження та анализ реСФстрацийноСЧ и податковоСЧ информациСЧ про платникив податкив;

розв'язування ризноманитних задач статистичного анализу та звитности зи сплати податкив;

анализ и прогнозування результатив дияльности пидлеглих податкових органив;

здийснення информацийних зв'язкив из зацикавленими державними видомствами та мижнародними организациями;

забезпечення захисту информациСЧ;

розроблення та методичне керивництво запровадженням нових версий програмного забезпечення и в цилому РЖАС ДПС.

Характерною ознакою РЖАС податковоСЧ служби СФ постийне вдосконалення информацийних технологий, розроблення та впровадження прогресивних засобив организациСЧ БД, створення комуникацийних мереж, що забезпечуСФ полипшення информацийного облику як всередини податковоСЧ служби, так и з информацийними системами видповидних державних служб и мисцевих администраций. Тому одним з основних напрямив реформування податковоСЧ системи УкраСЧни СФ подальший розвиток информатизациСЧ органив податковоСЧ служби.

Фундаментальною основою информатизациСЧ СФ створення високоорганизованого середовища, яке, з одного боку, маСФ включати й об'СФднувати в рамках всиСФСЧ податковоСЧ служби УкраСЧни информацийне, телекомуникацийне, комп'ютерне, програмне забезпечення, информацийни технологиСЧ, мережи ЕОМ, бази даних и сховища даних, инши засоби информатизациСЧ, а з иншого -- забезпечувати можливисть створення и використання ефективного системно-аналитичного апарату, що дасть змогу на якисно новому ривни информацийного обслуговування проводити як повсякденну оперативну роботу, так и системний анализ стану та перспектив дияльности податковоСЧ служби в цилому, приймати науково обТСрунтовани ришення щодо реализациСЧ податковоСЧ политики УкраСЧни.

2. Организация информацийного забезпечення державноСЧ податковоСЧ служби

РЖнформацийне забезпечення органив податковоСЧ служби, як сукупнисть методичних та инструктивних документив, систем класификациСЧ й кодування, информацийних баз, маСФ своСЧ особливости, спричинени спецификою функционування податковоСЧ служби.

Методични та инструктивни документи -- це сукупнисть законодавчих актив, урядових керивних документив, видомчих нормативних документив, пов'язаних з нормуванням процесу сплати податкив и зборив, а також стандарти та проектни ришення зи створення та ведення информацийного забезпечення. На основи цих документив створюються текстови файли, яки використовуються специалистами як нормативно-довидкова информация. При цьому запроваджуються СЧх класификация та ключи для пошуку.

Система класификациСЧ и кодування -- це сукупнисть методичних вказивок и конкретних проектних ришень для створення класификаторив з конкретних номенклатур. У Державний податковий служби використовуються загальнодержавни класификатори и видомчи довидники. Загальнодержавни класификатори в основному розробляються, пидтримуються Держкомстатом и передаються в електронний форми иншим державним и недержавним установам. До таких класификаторив належать: СФдиний державний реСФстр пидприСФмств, организаций УкраСЧни (РДДРПОУ), державний реСФстр физичних осиб (ДРФО), класификатор видив економичноСЧ дияльности (КВЕД), класификатор форм власности (КФВ), класификатор организацийно-правових форм господарювання (КОПФГ), класификатор валют (КВ), класификатор административно-териториального устрою УкраСЧни (КОАТУУ), класификатор управлинських документив (КУД) та ин. Ци класификатори пидтримуються в центральних БД -- на кожному ривни иСФрархиСЧ РЖАС ДПС.

Видомчи довидники створюються видповидним видомством (наприклад, ДПС, НБУ, Минфином, Держказначейством та ин.). Основним довидником ДПС СФ державний реСФстр физичних осиб. У 1995 р. розроблено програмний комплекс для створення державного реСФстру физичних осиб, який функционуСФ з 1996 р. на районному, обласному и державному ривнях. Створено центральну БД физичних осиб, в який нагромаджено информацию приблизно щодо 20 млн громадян УкраСЧни та иноземних громадян, яки отримують доходи и сплачують податки в УкраСЧни. В районних ДПРЖ видилено специальне АРМ для ведення облику физичних осиб -- платникив податкив. Крим функций формування та пидтримки БД и передавання информациСЧ про внесення змин до державного реСФстру физичних осиб, на цьому АРМ видаються довидки громадянам про СЧхни идентификацийни коди.

До видомчих довидникив ДПС належать таки: видив податкив и сплат, специальних фондив, структури ДПС, перелику вхидних и вихидних повидомлень, звитних форм и файлив БД та ин. Министерство финансив формуСФ и передаСФ на загальне користування довидник кодив бюджетноСЧ класификациСЧ. НБУ пидтримуСФ довидник МФО (кодив банкив та СЧхних структурних пидроздилив). Перелик видомчих довидникив може доповнюватися локальними довидниками, що створюються в органах ДПС. Уси класификатори и довидники поповнюються и коригуються засобами електронного зв'язку, оперативно передаються до всих податкових органив УкраСЧни.

Основною складовою информацийного забезпечення органив ДПС СФ информацийна база (РЖБ), яка за загальними принципами декомпозициСЧ подиляСФться на зовнишню и внутришню. Зовнишня РЖБ являСФ собою сукупнисть вхидних и вихидних повидомлень. Для кожного ривня иСФрархиСЧ РЖАС ДПС, у тому числи локальних систем районного, обласного и державного ривнив, иснуСФ свий перелик вхидних и вихидних повидомлень.

Вхидни повидомлення надходять в локальни системи ДПС зафиксованими на паперових документах, машинних носиях, а також по каналах передавання информациСЧ як електронни документи. Близько 80 % вхидних повидомлень надходить вид платникив податкив, до 10 % -- вид вищестоящих органив, ще 10 % -- вид инших державних и недержавних установ. Перелик всих вхидних повидомлень, що надходять на кожний ривень РЖАС ДПС, надто значний и навести його повнистю в межах роздилу неможливо. Основними з них СФ: информацийна довидка платника податкив, яка подаСФться при постановци на облик; декларациСЧ про сплату податкив (за кожним видом податку окрема форма); документи, що пидтверджують сплату податкив та инших платежив до бюджету; звернення платникив податкив в податкову службу; акти перевирок; нормативни та директивни документи. Перелик вхидних документив, яки надаються ДПУ при реСФстрациСЧ суб'СФктив господарювання, наведено в додатку 4.

Вихидни повидомлення, що формуються в системах податковоСЧ служби, можна класификувати за ризними ознаками. За физичним носиСФм розризняють таки повидомлення: що видаються на монитор користувача, до друку, для запису у БД и для передавання по каналах зв'язку. За призначенням виризняють вихидни повидомлення, що направляються користувачам-специалистам и керивникам податковоСЧ служби, у форми звитив для вищестоящих органив ДПА та инших державних органив, а також як видповиди на запити платникив податкив. Бильшисть вихидних повидомлень мають встановлену форму, и лише незначна частка видаСФться у вильному формати. Перелик вихидних документив, яки формуються в системи, наведено у додатку 5.

Внутришня информацийна база РЖАС ДПС -- це власно бази даних, яки створюються и пидтримуються на районному, обласному и державному ривнях податковоСЧ служби. В цих БД пидтримуСФться нормативно-довидкова, оперативна та архивна информация.

Нормативно-довидкова информация мистить законодавчи и нормативни акти, державни класификатори та локальни довидники. В роздили законодавчих и нормативних актив пидтримуються закони УкраСЧни и змини до них, нормативни акти, яки регламентують дияльнисть податковоСЧ служби, розмири ставок и термини сплати за кожним видом податкових платежив, проценти для розрахункив сум штрафних санкций та инша довидкова информация. Державни класификатори и видомчи довидники пидтримують в ДПС централизовано, а локальни довидники створюються в кожний локальний системи.

Оперативна информация формуСФться на основи вхидних повидомлень, яки надходять на поштовий сервер чи на функциональни АРМ специалистив. Ця информация нагромаджуСФться в центральних БД районного, обласного та державного ривня ДПС. Тут компонуються БД оперативноСЧ информациСЧ за напрямами дияльности податковоСЧ служби: реСФстрация платникив податкив, облик и контроль сплати податкив физичними особами, облик и контроль сплати податкив юридичними особами, облик и контроль за валютними операциями, контроль за надходженнями коштив до державних цильових фондив, планування та облик документальних перевирок, ведення реСФстрив касових апаратив, видачи свидоцтв та инших файлив. Так, реСФстрацийни дани про платника податкив включають: код РДДРПОУ, назву пидприСФмства, код ДПРЖ, дату реСФстрациСЧ в держадминистрациСЧ, суми статутного фонду, код форми власности, пидпорядкування, стан платника, дата зняття з облику, дани про посадових осиб, про засновникив, про банк платникив податкив. Змист оперативноСЧ информациСЧ доцильно розглядати при вивченни питань автоматизациСЧ функций в конкретний предметний области, яким буде придилено увагу дали.

Важливе значення при организациСЧ информацийних баз маСФ визначення СЧхньоСЧ архитектури, розподилу доступу до ресурсив БД та интерфейсив, а також прав и принципив взаСФмодиСЧ цих компонентив. Щодо архитектури баз даних специалисти в сфери автоматизациСЧ роботи в органах ДержавноСЧ податковоСЧ служби [2] вважають, що доцильно розглядати: дворивневу архитектуру взаСФмодиСЧ компонентив РЖС, триривневу та архитектуру розподилених компонент.

Дворивнева архитектура означаСФ наявнисть двох програмних компонент, одна з яких виступаСФ в роли серверу, тобто реализуСФ набир сервисив для другоСЧ компоненти, котра виступаСФ в роли клиСФнта, тобто реализуСФ набир сервисив, наданих сервером. Триривнева архитектура даСФ змогу використовувати сполучення максимум трьох програмних компонент. Модель триривневоСЧ архитектури унаочнюСФ рис. 6.1. Характерною ознакою такоСЧ архитектури СФ видсутнисть жорсткого зв'язку миж клиСФнтом и сервером и наявнисть гнучкиших форм розподиленого оброблення. Тут видиляють три компоненти: ривень подання, прикладний ривень и ривень доступу до информацийних ресурсив.

Ци компоненти СФ автономними, взаСФмодия миж ними реализуСФться через мижпроцесорни засоби и стандартни интерфейси. Компоненти можуть розмищуватись як на одному комп'ютери, так и на ризних комп'ютерах, забезпечуючи тим самим розподилене оброблення информациСЧ.

Рис. .1. Модель триривневоСЧ архитектури

Окреми подання найчастише розмищують на персональних комп'ютерах, а прикладни додатки (инша назва -- сервер прикладних програм) виконуються серверами середнього ривня пид керуванням операцийних систем Unix або Windows NT. Засоби доступу до даних и сами БД розмищуються або на потужному Unix-сервери, або на великих мейнфреймах. Концепция автоматизованоСЧ информацийно-аналитичноСЧ системи ДПС УкраСЧни передбачаСФ використання триривневоСЧ архитектури клиСФнт--сервер.

Основним напрямом удосконалення информацийного забезпечення ДПС СФ розроблення та запровадження архитектури СФдиноСЧ розподиленоСЧ БД, яка охоплюватиме сховище даних ДПА УкраСЧни, сховище даних ДПА в областях, оперативни бази даних державних податкових инспекций (ОБД ДПРЖ) в районах. (рис. 6.2). Як бачимо, БД районного ривня та СД обласного и державного ривнив пов'язани миж собою СФдиним депозитариСФм и информацийними потоками. Репозитарий -- це звичайна БД, де зберигаються системни дани, словники даних, довидники, що являють собою у сукупности метадани. Запровадження розподилених сховищ даних у ДПС УкраСЧни даСФ змогу: реорганизувати процеси администрування податкив за функциональним принципом при суттСФвому зниженни трудовитрат персоналу на виконання рутинних информацийних процедур, таких як пидготовка и зведення аналитичних и статистичних звитив; звести до минимуму, а з часом и повнистю виключити дублюючи операциСЧ з паперовими документами, виконання трудомистких обслуговуючих и сервисних информацийних операций.

Рис. 2. Архитектура розподиленого сховища даних ДПА УкраСЧни

3. Телекомуникацийна мережа ДПА УкраСЧни

Корпоративни телекомуникацийни мережи ДПС призначени для створення СФдиного информацийного середовища процесив администрування податкив. Вони уможливлюють спильний доступ податкових органив усих ривнив до баз даних та Internet-ресурсив. Як основний протокол передавання даних у корпоративний телекомуникацийний мережи використовуСФться протокол TCP/IP на основи загального корпоративного простору РЖР-адрес. Корпоративна телекомуникацийна мережа ДПС УкраСЧни СФ РЖР-мережею класу А, що складаСФться з пидмереж обласного ривня класу В, яки в свою чергу складаються з пидмереж районного ривня класу С. Передавання даних миж пидмережами забезпечуСФться видповидними маршрутизаторами та шлюзами.

Центральний сегмент корпоративноСЧ мережи ДПС СФ основою мережи податковоСЧ служби. Вин об'СФднуСФ ДПА УкраСЧни та ДПА обласного ривня. Цей сегмент створений на бази наземних каналив зв'язку з тимчасовим використанням супутникових каналив. Для организациСЧ корпоративноСЧ мережи ДПС УкраСЧни провайдером первинноСЧ мережи передавання даних створюються виртуальни канали передавання даних. При цьому також забезпечуСФться передавання даних загальноСЧ системи телефонного зв'язку ДПС УкраСЧни. Доступ до Internet усим вузлам сегменту забезпечуСФться окремими каналами.

Обласний сегмент корпоративноСЧ телекомуникацийноСЧ мережи об'СФднуСФ информацийни ресурси ДПА обласного ривня, ДПРЖ в районах великих мист, ДПРЖ по роботи з великими платниками податкив та управлиння податковоСЧ милициСЧ. Мережа створюСФться за розподиленою топологиСФю з организациСФю резервних каналив доступу для пидвищення надийности комуникаций.

При приСФднанни до корпоративноСЧ телекомуникацийноСЧ мережи ДПРЖ в районах великих мист, ДПРЖ по роботи з великими платниками податкив, управлинь податковоСЧ милициСЧ обласноСЧ ДПА використовуються сполучення ризних комуникацийних технологий, а саме: комуникациСЧ на бази крученоСЧ пари та волоконно-оптични канали зв'язку у рази незначноСЧ виддалености; орендовани канали некомутованих з'СФднань з використанням xDSL-технологий передавання даних; технология RadioEthernet. У випадку приСФднання до корпоративноСЧ телекомуникацийноСЧ мережи ДПРЖ у виддалених районах названи технологиСЧ додаються канали комутованого зв'язку. Особливости приСФднання до корпоративноСЧ телекомуникацийноСЧ мережи виддилив податковоСЧ милициСЧ ДПРЖ пов'язани з використанням комуникацийних инструментив, ориСФнтованих на пидвищення ривня безпеки мереж (захищени протоколи, криптозахист тощо).

Мобильни приСФднання до корпоративноСЧ телекомуникацийноСЧ мережи забезпечують оперативний доступ до баз даних та инших информацийних ресурсив ДПС УкраСЧни пидроздилив, яки за своСЧми функциями виконують перевирки поза межами органив ДПС УкраСЧни. Для приСФднання до мережи мобильних користувачив використовуються комутовани канали зв'язку на основи модемних пулив. Для мобильних користувачив податковоСЧ милициСЧ внаслидок неможливости використання комутованих каналив пидтримуСФться мобильний доступ через Internet з використанням технологий 3G, GPRS, WAP. При цьому приСФднання до корпоративноСЧ телекомуникацийноСЧ мережи мобильних користувачив проводиться за умов забезпечення заходив щодо захисту информациСЧ.

4. РЖнформацийна система районноСЧ податковоСЧ инспекциСЧ

РЖнформацийни системи районних податкових инспекций можна розглядати як комплекси програмних систем АРМ податкивцив и видповидних БД, яки призначени для информатизациСЧ процесив администрування податкив у розризи юридичних и физичних осиб.

Комп'ютерни технологиСЧ облику сплати податкив физичними особами

Комплекс основних АРМ щодо администрування податкив з физичних осиб наведено на рис. 6.3. В УкраСЧни згидно из Законом УкраСЧни ВлПро державний реСФстр физичних осибВ» створено центральну базу даних (ЦБД) потенцийних платникив податкив -- державний реСФстр физичних осиб (ДРФО). РЖнформация для ЦБД формуСФться в податкових инспекциях, у виддили державного реСФстру физичних осиб за допомогою АРМ ДРФО на пидстави информацийноСЧ картки Ф.1Др., заповненоСЧ и поданоСЧ физичною особою. Сформований на основи информациСЧ карток файл засобами електронноСЧ пошти передаСФться на обласний ривень АРЖС ДПС, а з нього -- до вищого ривня системи, де за специальним алгоритмом здийснюСФться розрахунок и присвоСФння идентификацийного номера физичним особам. Писля занесення до реСФстру информация про присвоСФння идентификацийного номеру надсилаСФться спочатку на обласний, а потим на районний ривень. У результати кожному громадянину присвоюСФться идентификацийний номер, який фигуруСФ в усих финансових документах, що й даСФ змогу автоматизувати облик одержаних доходив, нарахованих и сплачених податкив для кожноСЧ физичноСЧ особи, а також подання деклараций.

ПрисвоСФння та пидтримка идентификацийних номерив ДРФО фактично розпочинаСФ процес розбудови СФдиного информацийного простору, який забезпечуСФ одночасно не лише контроль повноти сплати податкив физичними особами, а й надання субсидий тим, хто СЧСЧ дийсно потребуСФ, нарахування пенсий та социальноСЧ допомоги. Схему информацийних зв'язкив миж елементами информацийноСЧ системи облику податкив з физичних осиб та информацийними системами державних органив наведено на рис. 6.4.

Процес реСФстрациСЧ на ривни податкових инспекций для пидприСФмцив здийснюСФться пидроздилом державного реСФстру физичних осиб за допомогою автоматизованоСЧ системи облику платникив та АРМ ВлСвидоцтво ПДВ физичних осибВ» згидно з поданими реСФстрацийними документами.

Рис. 3. Структурна схема информацийноСЧ системи облику податкив з физичних осиб у районний ДПРЖ

РеСФстрация физичних осиб, яки не СФ суб'СФктами пидприСФмницькоСЧ дияльности и яки мають доходи не за мисцем основноСЧ роботи, виконуСФться через введення информациСЧ з форми № 2 ВлДовидка про одержани доходи та сплачени податки за виконання робит за сумисництвом, за договорами цивильно-правового характеру, разових та инших робит, дивиденди, авторськи винагороди, за видповидний период часуВ». У результати реСФстрациСЧ видкриваються картки особового рахунка физичноСЧ особи як платника видповидних податкив и ведеться оперативний облик податкив физичних осиб.

Оперативний облик пидприСФмницькоСЧ дияльности ведеться в розризи податкив и зборив, а саме -- прибутковий податок, податок на додану вартисть, акцизний збир, торговий патент, фиксований патент, СФдиний податок.

ПидприСФмци, яки СФ суб'СФктами пидприСФмницькоСЧ дияльности, вси необхидни звитни документи (незалежно вид наявности результатив дияльности) подають до канцеляриСЧ податковоСЧ инспекциСЧ, де вони проходять реСФстрацию. У майбутньому звитни документи реСФструватимуться за допомогою АРМ ВлЗвитВ» подибно до юридичних осиб, яки за допомогою цього комплексу можуть здавати звитнисть в електронний форми. По закинченни реСФстрациСЧ та проходження контролю звитни документи пидприСФмцив спрямовуються у виддил оподатковування физичних осиб, де за допомогою АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» виконуються квартальни або рични розрахунки та нарахування прибуткового податку з подальшим друкуванням повидомлень-квитанций для його сплати. Уси инши податки нараховуються самими пидприСФмцями и супроводжуються на АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» подибно до технологий облику платежив для юридичних осиб.

Рис. 4. Схема информацийних зв'язкив миж елементами информацийноСЧ системи облику податкив з физичних осиб в ДПРЖ та информацийними системами державних органив

Як правило, пидприСФмци здийснюють сплату податкив через банк (за наявности видкритого там рахунка). РЖнформация про сплачени податки надходить до податковоСЧ инспекциСЧ у виддил облику та звитности з банкивськоСЧ системи и Держказначейства у вигляди електронних файлив. За допомогою АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» здийснюСФться рознесення платежив, що надийшли за основними рахунками платникив платежив. У рази порушення термину сплати автоматично проводиться нарахування пени разом из видображенням суми пени на видповидну дату в файли особових рахункив платникив за кожним видом податкового платежу окремо.

Процес контролю та облику донарахованих сум податкив и финансових санкций, яки видбуваються в результати документальних перевирок дияльности пидприСФмцив и проведених перерахункив прибуткового податку громадянам за основним мисцем роботи, реализуСФться за допомогою АРМ ВлАудитВ». РЖнформация про донараховани суми податкив из АРМ ВлАудитВ» автоматично интегруСФться в картки особових рахункив платникив -- физичних осиб в АРМи ВлОблик податкив и платеживВ». Суб'СФкти пидприСФмницькоСЧ дияльности, що займаються торгивлею и мають торгови примищення (магазин, киоск, кафе), здийснюють реСФстрацию касових апаратив.

Для бильшости громадян, яки подали рични декларациСЧ про отримани доходи и сплачени податки, об'СФктом оподаткування СФ сукупний оподатковуваний дохид за звитний рик, тобто валовий дохид незалежно вид джерел його походження, зменшений на доходи, що не пидлягають оподаткуванню. За допомогою АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» у режими Влричний перерахунокВ» здийснюСФться перерахунок прибуткового податку за сукупним ричним доходом ВлсумисникаВ» з урахування наданих йому пильг и подальшим проведенням його донарахування або повернення.

Зафиксовану информацию про стан розрахункив з бюджетом кожноСЧ физичноСЧ особи через локальну мережу мають можливисть використати вси инспектори, зв'язани з оподатковуванням физичних осиб, для вжиття видповидних заходив щодо усунення недоСЧмки та запобигання видхиленням в оподаткуванни.

Зибрани дани про одержани доходи та сплачени податки физичними особами до центральноСЧ бази даних надходять из функциональних АРМ у вигляди звитних файлив документив (форми № 7ДР и № 8ДР). Форма № 7ДР мистить информацию по пидприСФмцях и формуСФться автоматично з баз даних СЧхних звитив, а по сумисниках -- из баз даних оброблення форми № 2. Форма № 8ДР мистить видомости про одержани доходи и сплачени податки за мисцем основноСЧ роботи, мисцем роботи за сумисництвом, про одержану материальну допомогу, про доходи, отримани через комисийну торгивлю, про доходи, одержани вид оренди майна, тощо. До АРЖС ДПС ця информация надходить у вигляди електронних файлив и паперових документив.

Використання зазначених форм сприяСФ отриманню информациСЧ про реальни надходження до бюджету, забезпечуСФ нагромадження в центральний бази информациСЧ про доходи, одержани физичними особами протягом року з ризних джерел, яка потим передаватиметься до державних податкових органив за мисцем постийного проживання физичних осиб в УкраСЧни, а щодо тих, хто не маСФ постийного мисця проживання в УкраСЧни, -- за мисцем СЧхньоСЧ реСФстрациСЧ. Крим того, нагромаджена информация з форми № 8ДР даСФ змогу контролювати змини мисця роботи, видслидковувати наявнисть пильг у физичних осиб у звитному квартали, ширше контролювати повноту подання информациСЧ по всих працюючих, виявляти порушникив податкового законодавства (на першому етапи -- це виявлення осиб, яки мають килька основних мисць роботи, встановлення явних фактив порушення податкового законодавства та видхилень вид норм оподаткування).

У перспективи на бази информациСЧ форм № 7Д и № 8ДР плануСФться впровадити контроль достовирности поданих ричних деклараций, перехресний контроль видповидних даних з ризних документив (килькох основних мисць роботи, надання пильг з прибуткового податку тощо), формування довидковоСЧ информациСЧ для надання субсидий, для нарахування пенсий та инших социальних виплат.

Для пидвищення достовирности системи загального декларування доходив громадян и системи ричних перерахункив податкив за сукупним доходом розпочато створення центральноСЧ информацийноСЧ бази даних физичних осиб. Писля впровадження повного облику физичних осиб, яки сплачують податки та инши обов'язкови платежи, в режими взаСФмодиСЧ комп'ютерних мереж на всих ривнях структури податковоСЧ служби буде досягнуто високий ривень достовирности та цилисности податкових БД. Тому сьогодни рични декларациСЧ про одержани доходи подають тильки державни службовци и громадяни, що одержали прибутки в звитному роци за не основним мисцем роботи, а видповидни рични перерахунки до них здийснюються инспекторами Державних податкових инспекций за допомогою видповидних режимив АРМ ВлОблик податкив и платеживВ».

Комп'ютерни технологиСЧ облику сплати податкив юридичними особами

По завершенни процесу реСФстрациСЧ юридичноСЧ особи у виконавчому комитети та статистичних органах згидно з инструкциСФю ДПА ВлПро затвердження инструкциСЧ про порядок облику платникив податкивВ» вид 19.02.1998 р. № 80 платник реСФструСФться в податковий инспекциСЧ в управлинни облику платникив, надаючи для цього вси реСФстрацийни документи (статут, свидоцтво про реСФстрацию в держадминистрациСЧ, свидоцтво про реСФстрацию в статуправлинни, угоду про заснування та дияльнисть). РеСФстрация здийснюСФться за допомогою АРМ ВлОблик платникивВ» та АРМ ВлРеСФстрация платникив ПДВВ», в результати чого уси информацийни видомости фиксуються в бази даних податковоСЧ инспекциСЧ и писля цього передаються в центральну базу даних ДПА УкраСЧни через обласну ДПА, а саме до державного реСФстру юридичних осиб, державного реСФстру платникив ПДВ та инших БД. Писля проведення реСФстрациСЧ юридична особа отримуСФ в податковий инспекциСЧ довидку про реСФстрацию и видкриваСФ рахунки в банку, а протягом трьох днив з моменту видкриття рахункив в банку надаСФ до ДПРЖ видомости про видкрити йому рахунки, писля чого отримуСФ реСФстрацийне свидоцтво. Процес реСФстрациСЧ платника в податковий инспекциСЧ завершуСФться видкриттям картки особового рахунка (КОР) за кожним видом платежив, для чого в БД формуються видповидни записи.

Периодично, видповидно до чинного законодавства, платник звитуСФ про свою дияльнисть, прибутки, нараховани податки та збори перед податковою инспекциСФю. Уси звитни документи (декларациСЧ и розрахунки), незалежно вид наявности результатив дияльнисть, платник подаСФ до канцеляриСЧ ДПРЖ. Для пидвищення оперативности и спрощення процесив податковоСЧ звитности як для платникив податкив, так и для ДПРЖ, впроваджуСФться система електронноСЧ звитности та програмних комплексив универсализациСЧ звитних процедур. Податкови звити в електронному вигляди (електронна звитнисть) передаються до районноСЧ ДПРЖ на дискетах або як електронни структуровани файли через електронну пошту, завирени електронними пидписами.

Формування електронноСЧ звитности платниками здийснюСФться з використанням специальних програмних засобив, яки мистять у своСФму склади дви частини: клиСФнтську -- для пидготовки електронних звитив та инспекторську -- для прийняття и контролю звитности. Використання програмного комплексу клиСФнтськоСЧ частини надаСФ платникови таки можливости:

автоматизоване заповнення всих видомостей про платника, яки однозначно идентификують його звитнисть;

контроль в автоматизованому режими заповнення звитних форм и правильности розрахункив нарахованих сум податкових платежив;

забезпечення захисту даних, що передаються до податкових органив, вид несанкционованого доступу шляхом електронного пидпису;

организацию БД електронних звитив и отримання СЧх друкованих форм.

На сьогодни програмний комплекс електронноСЧ звитности (АРМ ВлЗвитВ») вже впроваджуСФться в ряди податкових инспекций. Основним результатом експлуатациСЧ АРМ ВлЗвитВ» СФ база даних усих звитних показникив, яка забезпечуСФ формування поточних звитив и проведення информацийного анализу звитноСЧ информациСЧ. РЖнформация про нараховани суми податкив писля успишного завершення автоматизованого контролю переноситься в БД особових рахункив платникив. Практичний досвид показуСФ, що приймання звитности в електронний форми даСФ змогу значно скоротити затрати праци з приймання звитности, зменшити час оброблення та пидвищити достовирнисть процесив податковоСЧ звитности.

Важливою задачею инспекторив податковоСЧ служби СФ щоденне зменшення недоСЧмки, тобто забезпечення своСФчасного надходження грошових коштив до бюджету. Зменшення недоСЧмки також СФ одниСФю з основних функциональних обов'язкив виддилу примусового стягнення податкив. Крим того, цей виддил, разом из сектором анализу и прогнозування надходжень, на пидстави актуальноСЧ информациСЧ баз даних шляхом узагальнення, зиставлення складаСФ анализ динамики надходження грошей до бюджету у розризи платникив, видив платежив, дияльности тощо, для формування пропозиций та ефективного прийняття ришень щодо зменшення недоСЧмки. При виконанни робит з анализу та прогнозування надходжень податкових платежив инспектори широко застосовують таки програмни засоби MS Office, як процесор електронних таблиць Excel, реляцийна СУБД Access та ин.

Видповидно до календарних терминив звитности платник через банк сплачуСФ вси суми податкив и видрахувань. РЖнформация про сплату податкив платниками з банкивськоСЧ системи та Держказначейства щодня засобами електронноСЧ пошти надходить до податковоСЧ инспекциСЧ у виддил облику и звитности, де за допомогою програмного комплексу ВлБанкВ» (який СФ складовою АРМ ВлОблик податкив и платеживВ») здийснюСФться автоматичне рознесення платежив до карток особових рахункив платникив. При порушенни терминив сплати проводиться автоматизоване нарахування пени за процентною ставкою або ставкою НБУ з видображенням циСФСЧ информациСЧ в особовому рахунку платника диференцийовано за видами платежив.

У рази здийснення торговоСЧ дияльности та використання торговельного примищення платник повинен зареСФструвати у ДПРЖ касовий апарат. Облик усих касових апаратив, як юридичних, так и физичних осиб, здийснюСФться за допомогою АРМ ВлКасови апаратиВ», при цьому створюСФться актуальна база даних станив зареСФстрованих касових апаратив на районному, обласному та центральному ривнях залежно вид пидпорядкованости.

У рази дияльности платника податкив в галузях оптовоСЧ або роздрибноСЧ торгивли, громадського харчування, обмину валют, грального бизнесу або побутових послуг, платник оформлюСФ документи на придбання торгового патенту. За допомогою режиму ВлТоргови патентиВ» в АРМи ВлОблик податкив и платеживВ» виконуСФться реСФстрация торгового патенту, нараховуються суми до сплати за кожен мисяць. Видповидним чином створюСФться актуальна база даних усих торгових патентив юридичних осиб.

На основи ричного плану перевирок юридичних осиб, затвердженого ДПА УкраСЧни, податкови служби здийснюють документальни перевирки финансовоСЧ дияльности платникив податкив. Перевирки можуть бути плановими, тематичними, зустричними и, як правило, комплексними. За результатами перевирки можуть бути виявлени порушення бухгалтерського облику або податкового законодавства, складатися акти, ришення, протоколи, постанови та ин. документи. У рази виявлення порушень, що пидпадають пид дию Криминального кодексу УкраСЧни, до перевирок приСФднуСФться податкова милиция. Якщо в результати перевирки порушень не виявлено, складаСФться довидка про факт проведення перевирки. Видображення результатив перевирок (актив, ришень, протоколив, постанов, довидок), яки проводяться управлинням документальних перевирок юридичних осиб, виддилом валютного контролю в сфери зовнишньоекономичноСЧ дияльности (ЗЕД) та видповидними пидроздилами податковоСЧ милициСЧ, здийснюСФться за допомогою АРМ ВлАудитВ». За допомогою цього АРМ формуСФться БД донарахованих сум по платниках и видах платежив, информация якоСЧ СФ основою для проведення анализу роботи инспекциСЧ та формування терминових, квартальних и загальних звитив. РЖнформация про донараховани суми податкив из АРМ ВлАудитВ» переноситься в картки особових рахункив платникив на АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» видповидно до видив донарахувань.

Юридични особи -- платники податкив, що мають пенсию на валютни операциСЧ, перевиряються виддилом контролю у сфери ЗЕД та пидроздилами податковоСЧ милициСЧ. У своСЧй роботи ци пидроздили використовують дани АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» и ВлМитницяВ», що даСФ змогу анализувати файли з информациСФю по импортних, експортних и бартерних операциях, яки здийснювалися суб'СФктами пидприСФмницькоСЧ дияльности видповидного региону, були зафиксовани при перетини митного поста УкраСЧни та видображени у вантажно-митних декларациях.

Юридични особи, що сплачують мисцеви податки, знаходяться пид контролем виддилу мисцевих податкив и зборив. Для своСФСЧ роботи информацию про стан платижноСЧ дисциплини платника вони одержують за допомогою АРМ ВлОблик податкив и платеживВ», а при администруванни податку з транспортних засобив використовують АРМ ВлAUTOВ», призначений для оброблення одержаного вид МВС (МРЕО) информацийного файла про транспортни засоби, яки зареСФстровани, перереСФстровани та продани у видповидних регионах.

Для контролю за товарними та финансовими потоками суб'СФктив пидприСФмницькоСЧ дияльности (СПД), починаючи з 1996 р., у пидроздилах податковоСЧ милициСЧ впроваджено АРМ ВлКРПВ» -- контроль реализованоСЧ продукциСЧ, видповидно до якого податкови органи районного ривня проводять збирання информациСЧ про реализацию ликвидноСЧ продукциСЧ на визначених суб'СФктах, яка надходить до ДПА УкраСЧни. Нагромаджена информация по СПД у видсортованому вигляди за назвами, килькистю, вартистю придбаноСЧ продукциСЧ повертаСФться до податковоСЧ инспекциСЧ, що надаСФ змогу зберигати информацию про отриману продукцию щодо конкретного СПД, використовувати СЧСЧ пид час комплексних документальних перевирок, а також видслидковувати взаСФморозрахунки з постачальниками пид час перевирок та анализу господарськоСЧ дияльности СПД. Перелик основних АРМ ДПРЖ з администрування податкив юридичних осиб и схему СЧхних зв'язкив наведено на рис. .5.

Рис. 5. Основни АРМ з администрування податкив юридичних осиб.

Важливе значення в роботи ДПРЖ маСФ розроблений алгоритм дий пидроздилив податковоСЧ милициСЧ при реализациСЧ програми з виявлення та припинення дияльности фиктивних фирм. За допомогою АРМ ФСПД (фиктивни суб'СФкти пидприСФмницькоСЧ дияльности) в податковий служби организовано централизоване нагромадження информациСЧ щодо викритих и видпрацьованих ФСПД та розсилання по регионах даних, необхидних для организациСЧ перевирок легальних контрагентив, реСФстрацийних даних та инших видомостей. Додатково з метою запобигання створенню фиктивних пидприСФмницьких структур за допомогою втрачених, викрадених або пидроблених паспортив, паспортив непрацездатних осиб похилого вику, инвалидив тощо в податковий служби введено в експлуатацию АРМ ВлПаспортВ» для створення та використання СФдиного банку даних цих видив паспортив.

5. Основни типи додаткив у администруванни податкив на региональному та державному ривнях

Якщо основними функциями РЖАС районного ривня ДПС СФ автоматизация збирання, облику та анализу даних про сплату податкив безпосередньо физичними и юридичними особами, то на обласному и державному ривнях РЖАС ДПС засобами комп'ютерних технологий виконуСФ узагальнення показникив про сплату податкив до бюджету по области чи всього на державному ривни. Крим названих функций, на обласному и державному ривнях здийснюються информацийно-пошукови та аналитично-довидкови функциСЧ, призначени для пошуку та видображення информациСЧ, що зберигаСФться в БД ДПА. При цьому користувачеви надаються мережи потужних инструментив, яки без поглибленого знання команд SQL и физичного подання самих даних, уможливлюють створення та виконання запитив в середовищи серверу БД. Одночасно администратору системи надаСФться гнучкий механизм конфигурациСЧ системи, ведення журналу виконаних запитив, встановлення та управлиння системними параметрами.

Оперативна та аналитично-управлинська дияльнисть податкових служб на обласному та державному ривнях базуСФться на функционуванни в цих структурах певноСЧ сукупности технологичних и функциональних АРМ. Технологични АРМ, а саме -- АРМ администратора БД, АРМ для приймання-передавання информациСЧ (поштовий сервер), сервер управлиння мережею та пидтримки Intranet, забезпечують виконання технологичного процесу. Функциональни АРМ автоматизують функциСЧ специалистив и керивникив ДПС. На обласному и державному ривнях ДПС використовуються и таки АРМ, яки СФ на районному ривни, таки, що функционують на основи сучасних технологий тильки на обласному и державному ривнях. До функциональних АРМ, запроваджених на всих ривнях, належать: АРМ ВлДержавний реСФстр физичних осибВ»; АРМ ВлРДдиний державний реСФстр пидприСФмств, организаций УкраСЧниВ»; АРМ ВлРеСФстр платникив ПДВВ»; АРМ ВлМитниця, збирання та оброблення информациСЧ з ДержмиткомуВ»; АРМ ВлАудитВ» -- контрольна робота ДПА; АРМ ВлДани про наслидки перевирки зовнишньоекономичноСЧ дияльностиВ»; АРМ ВлЗвитнистьВ» та ин. У перелику автоматизованих робочих мисць, використовуваних у ДПА в м. КиСФви понад бильше 75 назв.

На обласному и державному ривнях створюються системи для здийснення информацийно-пошукових та аналитико-управлинських робит. РЖнформацийно-пошукови системи обласного и державного ривнив дають змогу отримати информацию про платникив як у вигляди окремих карток особових рахункив, так и у вигляди зведень та аналитичних таблиць. Для докладнишого перегляду даних про платника в системи передбачено можливисть отримання картки платника з використанням у видповидних рядках гипертекстових посилань. Реализация пошукових процедур в информацийних системах обласного и державного ривнив здийснюСФться з використанням механизму задання критериСЧв пошуку и встановлення умов для конкретних полив. Множина критериСЧв охоплюСФ таки групи параметрив, як реСФстрацийни дани, информация про посадових осиб, засновникив, банкивськи дани, види дияльности, дани розрахункив з бюджетом, економични показники, дани митници, номери банкивських чи кореспондентських рахункив, дани про проведени перевирки. Меню для вибору критериСЧв пошуку и формування узагальнених показникив наведено на рис. 6.6.

Аналитико-управлинськи функциСЧ автоматизуються в межах диючих нини информацийних систем, таких як ВлПильгиВ», ВлГалузьВ», ВлЕкономичний анализВ» та ин.

Рис. 6.6. Меню для вибору даних и формування зведень

Аналитично-информацийна система ВлПильгиВ». Основними складовими аналитично-информацийноСЧ системи ВлПильгиВ» СФ АРМ ВлФорма 1-ППВ» (районного та обласного ривнив) и БД ВлПильгиВ» ДПА УкраСЧни. АРМ ВлФорма 1-ППВ» використовуСФться для рознесення звитив платникив про суми отриманих пильг з оподаткування за формою 1-ПП, формування бази даних про використани пильги (БД ВлПильгиВ»), а також формування аналитичних звитив за ризними формами. До функций цього АРМ належать: пошук платникив, реСФстрация форми 1-ПП, введення, редагування та контроль коректности заповнення форми 1-ПП; друкування картки особового рахунка (форма 10-ПП); формування звитив за формами 3-ПП, 4-ПП, 6-ПП, 7-ПП.

У головному меню АРМ ВлПильгиВ» вказуються режими роботи, помиж яких основними СФ: ВлРознесенняВ», ВлКонтрольВ», ВлОбминВ», ВлДрукВ» и ВлСервисВ».

Режим ВлРознесенняВ» призначений для реСФстрациСЧ платника як такого, що здав звит з даними про пильги, введення та редагування форм 1-ПП и 10-ПП, видалення помилково внесеного звиту чи виправлення дати його реСФстрациСЧ. У цьому режими АРМ виводить на монитор таки дани звиту: коротку информация про платника, викно перегляду списку використаних пильг та область полив вводу, яка призначена для редагування поточноСЧ пильги. Збереження видредагованих пильг у бази даних видбуваСФться автоматично при переходи миж пильгами.

При використанни режиму ВлКонтроль данихВ» виконуСФться автоматична перевирка правильности заповнення рознесених форм 1-ПП и перегляд списку знайдених помилок, тобто цей режим призначений для автоматичного контролю та виявлення помилок у бази даних. За своСФю суттю контроль звитности за поточний период передбачаСФ анализ даних про пильги за ризноманитними критериями: нульова пильга, сума доривнюСФ 0, не вказано дату початку диСЧ пильги, не вказано дату кинця диСЧ пильги, дата кинця диСЧ пильги менша за дату початку, дата кинця диСЧ пильги менша за 1 сичня поточного року, дата початку диСЧ пильги бильша за поточну, пильга ще не почала дияти, термин диСЧ пильги вже скинчився, сума пильги менша за суму пильги в звiтi попереднього периоду, ненульовий параграф у нульовому роздiлi и т. ин. Пид час виконання контролю записи про пильги, що не видповидають наведеним критериям, помичаються як помилкови.

Режим ВлОбминВ» призначений для передавання/приймання даних за формою 1-ПП, передавання даних за формою 3-ПП и 4-ПП та формування транзитноСЧ бази даних за один або килька периодив. Для експорту звитив за формою 3-ПП и 4-ПП до обласноСЧ ДПА використовуСФться функция ВлФормування файлив для передаванняВ».

Пункт меню ВлСервисВ» забезпечуСФ настроювання параметрив АРМ, резервне копиювання та видновлення бази даних, перерахунок сум пильг та оброблення даних за змини кодив платникив.

Узагальнюючи функциСЧ АРЖС ВлПильгиВ», можна охарактеризувати основни сфери призначення циСФСЧ системи:

визначення реальних обсягив втрат бюджету, прогнозування прибуткив бюджету;

оцинювання впливу на ривень надходжень грошей до бюджету змин податкового законодавства та пидготовка пропозиций з його вдосконаленню та прогнозування;

визначення стратегичних напрямив у наданни пильг (стимулювання ринкових видносин, пидтримка окремих галузей, социальноСЧ политики та инвестиций);

класификация та видбир платникив для проведення документальних перевирок з метою виявлення необТСрунтованого користування пильгами та регулювання процедур СЧх надання.

Здебильшого аналитични звити готуються на основи проведення килькисного, поривняльного та структурного анализу. Для даноСЧ системи килькисний анализ -- це анализ килькости пильг, анализ сфер застосування пильг, анализ сум наданих пильг. Поривняльний анализ даСФ змогу зиставити надходження до бюджету податкив и суми наданих пильг, поривняти килькисть платникив и пильговикив, а структурний анализ -- виявити склад пильг у розризи форм власности, пидпорядкованости, организацийно-правових форм господарювання, ривнив бюджету, бюджетноСЧ класификациСЧ, регионив.

РЖнформацию про пильги при оподатковуванни юридичних осиб використовують: структурни пидроздили ДПА, Администрация Президента УкраСЧни, Кабинет Министрив, Министерство финансив, Министерство економики та з питань СФвропейськоСЧ интеграциСЧ, Держкомстат, Верховна Рада УкраСЧни, мисцеви органи влади та инши державни установи.

Аналитично-информацийна система ВлГалузьВ» призначена для проведення автоматизованими засобами анализу информациСЧ та на його основи прийняття ефективних управлинських ришень щодо мобилизациСЧ коштив до бюджету, забезпечення контролю податковоСЧ активности всих сфер економики УкраСЧни в розризи регионив та за галузями.

Функционування аналитичноСЧ информацийноСЧ системи ВлГалузьВ» засноване на використанни центральноСЧ бази даних и видповидних централизованих информацийних фондив, а саме:

БД реСФстрив платникив податкив, юридичних и физичних осиб;

информацийного фонду загальнодержавноСЧ нормативно-довидниковоСЧ информациСЧ;

сукупности баз даних про нараховани, донараховани (результати документальних перевирок) суми податкив, суми сплати, про нараховану та сплачену пеню, про проведення взаСФмозаликив, реструктуризовани суми податкив та СЧх сплату.

Основний звитний файл для системи ВлГалузьВ» формуСФться в АРМ ВлОблик податкив и платеживВ» на районному ривни щодекадно. При цьому на обласному ривни здийснюСФться об'СФднання всих районних файлив; об'СФднання обласних файлив реализуСФться на ривни АРЖС ДПА УкраСЧни.

Для пидготовки и використання звитноСЧ информациСЧ на центральному ривни працюСФ потужний програмний комплекс з анализу стану мобилизациСЧ грошей у бюджет, з використанням килькисного, поривняльного, структурного та инших методив анализу. У перелику критериСЧв та класификацийних ознак анализу платникив юридичних и физичних осиб в АРЖС ВлГалузьВ»: органи управлиння, галузи и види економичноСЧ дияльности, териториальна приналежнисть, организацийно-правови форми, форми власности, види бюджету, види податкив и видрахувань, велики платники податкив та ин. Ци критериСЧ дають змогу анализувати найважливиши структурни елементи народногосподарського комплексу, СЧхню динамику, будувати прогнозни висновки та готувати управлинськи ришення для державних установ як на региональному ривни, так и для УкраСЧни в цилому.

Характерною ознакою аналитичноСЧ информацийноСЧ системи ВлГалузьВ» СФ застосування сучасних телекомуникацийних засобив и WEB-технологий, що даСФ змогу интегрувати та координувати базови информацийни потоки миж районними, обласними та центральною службами ДПА. Наявна информацийна база показникив АРЖС ВлГалузьВ» центрального ривня та видповидни архиви обласного ривня уможливлюють задоволення значного сектору информацийних потреб державних установ, керивництва ДПА та галузевих управлинь. Наприклад, для пидготовки засидань Кабинету Министрив УкраСЧни податковою службою постийно готуСФться информацийний блок про стан розрахункив з бюджетом пидприСФмств видповидних галузей на видповидну дату та в розризи регионив. РЖнформацийни зв'язки елементив РЖАС ВлГалузьВ» наведено на рис. 6.

Рис. 6.7. РЖнформацийни зв'язки елементив АРЖС ВлГалузьВ»

Видносно новою сферою ДПС можна вважати впровадження системи ВлГалузьВ» в роботи з великими платниками податкив. Одна з СЧСЧ пидсистем ВлПлатник -- ДПАВ» забезпечуСФ електронний мониторинг дияльности та финансово-економичного стану великих платникив податкив, яки мають можливисть на основи сучасних информацийних технологий та Web-инструментив надавати звитни документи податковим органам безпосередньо з офисив та обминюватись информациСФю з ДПС через Internet.

Досвид використання показуСФ, що на основи аналитичноСЧ информацийноСЧ системи ВлГалузьВ» в майбутньому можуть створюватися загальнодержавни системи контролю и управлиння товарним и грошовим обигом. Подибни системи повинни интегрувати потоки даних державних установ, платникив податкив з метою реального контролю товарних и финансових потокив та СЧх оперативно-аналитичного узагальнення. Организация и впровадження аналитичноСЧ информацийноСЧ системи ВлГалузьВ» у повному обсязи сприятиме створенню на всих ривнях податкового менеджменту (вид окремого платника -- до загальнодержавного ривня) уникального СФдиного информацийного середовища, потужних аналитичних засобив прийняття економичних ришень.

РЖнформацийна пидсистема ВлЕкономичний анализВ» призначена для: формування зведених даних у розризи районив, податкив, галузей, форм власности, организацийно-правових форм; анализу розрахункив з бюджетом у розризи платникив и податкив. Отримання кожного звиту починаСФться из введення параметрив запиту: дата; вид бюджету (зведений, державний, мисцевий); тип даних (уси дани, юридични особи, физични особи, реструктуризация, за умовчання -- вси дани); тип звиту (за всима платежами, без позапидсумкових платежив); район (мистить перелик районив области); форма власности; организацийно-правова форма; показник для вибору даних (нараховано, сплачено, зокрема взаСФмозалик, недоСЧмка, переплата, финансови санкциСЧ -- нараховано, сплачено, залишок); вид податку; галузь.

РЖнформацийна система ВлЕкономичний анализВ» даСФ змогу формувати таки звити:

звит за податками та галузями у розризи районив, який включаСФ: код району, назву району, нараховано, сплачено, взаСФмозалик, финансови санкциСЧ -- сплачено, финансови санкциСЧ -- залишок, пеня -- нараховано, сплачено, залишок;

звит у розризи податкив, який складаСФться з: коду податку, назви податку, нараховано, сплачено, взаСФмозалик, финансови санкциСЧ -- нараховано, финансови санкциСЧ -- сплачено, финансови санкциСЧ -- залишок, пеня -- нараховано, пеня -- сплачено, пеня -- залишок;

звит у розризи податку та виду бюджету, який мистить: вид бюджету, код податку, назву податку, нараховано, сплачено, взаСФмозалик, финансови санкциСЧ нараховано, финансови санкциСЧ -- сплачено, финансови санкциСЧ -- залишок, пеня -- нараховано, пеня -- сплачено, пеня -- залишок;

звит у розризи галузей, який включаСФ: код галузи, назву галузи, нараховано, сплачено, взаСФмозалик, финансови санкциСЧ -- нараховано, финансови санкциСЧ -- сплачено, финансови санкциСЧ -- залишок, санкциСЧ -- нараховано, пеня -- нараховано, пеня -- сплачено, пеня -- залишок.

Ци аналитични дани використовують: структурни пидроздили ДПА, Администрация Президента УкраСЧни, Кабинет Министрив, Министерство финансив, Министерство економики та з питань СФвропейськоСЧ интеграциСЧ УкраСЧни та инши державни органи.

Висновок

Фундаментальною основою системи ВлЕкономичний анализВ» СФ створення високоорганизованого информацийного середовища з використанням нових информацийних технологий для оперативного анализу -- On-Line Analytical Processing (OLAP), електронних таблиць, статистичних пакетив тощо.

Це середовище, з одного боку, повинно включати та об'СФднувати в рамках всиСФСЧ податковоСЧ служби УкраСЧни информацийне, телекомуникацийне, програмне и технологичне забезпечення, а з иншого -- забезпечити можливисть створення и використання ефективного системно-аналитичного апарату, який даСФ змогу здийснювати анализ стану та визначати перспективи дияльности, податковоСЧ служби, запроваджувати системи пидтримки прийняття ришень у процесах администрування податкив.


Скачать работу: РЖнформацийно-аналитична система податковоСЧ служби УкраСЧни

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Финансы, деньги и налоги